Sa oled siin

Teavitus ühistranspordiseaduse 1. novembril 2017. a jõustuvate muudatustega seonduvalt

18.10.2017

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tuletab meelde, et 1.11.2017 jõustub ühistranspordiseaduse redaktsioon, millega võimaldatakse osutada platvormipõhist taksovedu. Seadus sätestab eraldi taksoveoliigina infoühiskonna teenuse vahendusel osutatava sõitjateveo, mille puhul nii tellimine kui hinna arvestamine peab toimuma läbi IT-platvormi.

Muudatuste tulemusel tekib Eestis paindlik ja erinevaid huve arvestav tasakaalustatud taksoregulatsioon, mis samas ei tee kompromisse sõitja õiguste suhtes.

Taksoteenuse osutamine muudetakse paindlikuks ja teenust võib osutada ka infoühiskonna teenuse vahendusel nn platvormi kaudu. Kui takso tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse kaudu, siis sellise veo tegemisel ei ole taksomeeter kohustuslik. Samuti ei kehti kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud hinnapiirid, kuna tarbija näeb sõidu maksumust juba taksot tellides. Muudel juhtudel peab kasutama taksomeetrit, kui näiteks sõitjad võetakse peale tänavalt ja taksopeatusest või kui takso tellimine toimub kõnekeskuse kaudu.

Lisaks jõustuvad muudatused, mille tulemusel kaotatakse taksojuhi ametikoolituse kohustus. Samuti annab seadus võimaluse osutada taksoveoteenuseid kogu Eesti territooriumil, arvestades iga omavalitsuse territooriumil kehtestatud nõudeid.

Uue seaduse kohaselt on võimalik taksovedu osutada kahel viisil:

 1.  nn traditsiooniline taksovedu, kus hinda arvestatakse taksomeetri abil ning takso peab olema varustatud seaduses sätestatud taksotunnustega, milleks on taksomeeter, printer, plafoon, hinnakiri ja kaubamärk taksol
 2. nn platvormipõhine taksovedu, kus tingimuseks on, et takso tellimine ja hinna arvestamine peab toimuma infoühiskonna teenuse vahendusel ning muid kohustuslikke taksotunnuseid sõidukil olema ei pea.

Mõlema taksoveoliigi puhul peavad olema täidetud järgmised seaduses sätestatud loakohustused:

 1. taksoveo korraldajal ehk vedajal peab olema taksoveoluba – annab õiguse korraldada taksovedu
 2. sõiduauto juhil peab olema teenindajakaart – annab õiguse töötada sõidukijuhina taksoveol
 3. sõidukil peab olema sõidukikaart – tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

Kõiki lube annavad jätkuvalt välja kohaliku omavalitsuse üksused. Taotlus loa saamiseks tuleb esitada kas paberkandjal või elektrooniliselt kohaliku omavalitsuse üksusele. Elektrooniliselt on võimalik lube taotleda majandustegevuse registri veebilehe kaudu aadressil https://mtr.mkm.ee.

Taksoveoluba on võimalik taotleda juba praegu. Platvormipõhise taksoveo teostamiseks vajalikku juhi teenindajakaarti ja sõidukikaarti on võimalik taotleda alates 1.11.2017. a.

Lubade menetlusaeg kohalikus omavalitsuses on 7 päeva. Lubade taotlemisel kaasnevad riigilõivud järgmiselt:

 • taksoveoluba – 64 eurot
 • teenindajakaart – 38 eurot
 • sõidukikaart – 20 eurot

Taksojuht, kel on olemas kehtiva seaduse kohane teenindajakaart, ei pea taotlema uut teenindajakaarti.

Nõuded platvormipõhisel taksoveol teenindajakaardi taotlejale

Teenindajakaardi taotleja peab vastama hea maine nõudele, mis tähendab, et ta ei tohi olla karistatud ühistranspordiseaduses (§ 57) sätestatud süütegude eest. Samuti peab isikul olema vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus (välja arvatud esmane või piiratud juhtimisõigus).

Nõuded platvormipõhisel taksoveol sõidukikaardi taotlejale ja sõidukile

Sõidukikaardi taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. taotlejal peab olema kas taksoveoluba või teenindajakaart – olenevalt sellest, kas isik soovib tegutseda nii vedajana (vedude korraldajana) või ainult sõidukijuhina või mõlemana
 2. sõiduk peab olema kantud liiklusregistrisse ja selle viimasest tehnoülevaatusest ei tohi olla möödas rohkem kui 12 kuud
 3. taotleja peab olema sõiduki omanik või kasutaja kas registreerimistunnistuse alusel või kasutama sõidukit kasutuslepingu alusel

Lisaks peab teenindajakaardi taotleja, kes ei ole ise vedaja ja ei oma taksoveoluba, näitama sõidukikaardi taotlemisel ära vedaja taksoveoloa numbri, kellega lepingulises suhtes olles ta taksovedu teostama hakkab.

Ühistranspordiraja kasutamine

Ühistranspordirada võib platvormipõhist taksovedu osutava taksoga kasutada ainult juhul, kui parasjagu veetakse reisijat ja sõidukile on paigaldatud plafoon ning sõiduki parempoolsel välisküljel on nähtav vedaja nimi või kaubamärgiseaduse § 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel kasutada antud kaubamärk. Kui sõidukile plafooni ja vedaja kaubamärki ei ole, siis ei tohi platvormitakso ka ühistranspordirada kasutada.

 

Korduma kippuvad küsimused:
 

1. Millised tehnoülevaatuse nõuded kehtivad platvormipõhist taksovedu pakkuvale sõidukile?

Kuna sõiduk, millega platvormipõhist taksovedu teostatakse, loetakse taksosõidukiks, siis peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/45/EL tulenevalt sõiduk läbima tehnoülevaatuse iga-aastaselt.

2. Milline liikluskindlustus kehtib platvormipõhisele taksosõidukile?

Liikluskindlustust jõustuv ühistranspordiseadus ei reguleeri. Kindlustusseltsid kujundavad oma kindlustuspaketid vastavalt kindlustatava riskiga seotud asjaoludele. Iga kindlustusandja arvestab neid oma metoodika alusel ja liikluskindlustuse hind sõltub kindlustuse pakkujast.

3. Kas platvormipõhise taksoveo puhul peab teenindajakaarti ja sõidukikaarti kaasas kandma?

Teenindajakaart ja sõidukikaart on platvormipõhise taksoveo puhul elektroonilised dokumendid ning neid füüsilisel kujul ei väljastata. Kui tavatakso puhul peab juht asetama armatuurlauale ka füüsilise teenindajakaardi, et sõitja näeks sealt juhi kohta käivaid andmeid, siis platvormitakso puhul peab vedaja tagama selle, et sõitjale oleks enne sõidu alustamist platvormi kaudu näha sõidukijuhi ees- ja perekonnanimi, foto ja teenindajakaardi number.

4. Kas teenindajakaardi ja sõidukikaardi andmed on avalikud? Kui kaua andmeid majandustegevuse registris säilitatakse?

Andmed väljastatud teenindajakaardi ja sõidukikaardi kohta avalikustatakse majandustegevuse registris (MTR).

Kui teenindajakaart või sõidukikaart on kehtetuks tunnistatud, siis MTRi veebilehe kaudu on kehtetu kaardi andmed veel nähtavad 1 aasta pärast nende kehtetuks tunnistamist.

5. Mis saab siis, kui isik ei soovi enam platvormipõhist taksovedu osutada?

Isik võib igal ajal taotleda lubade kehtetuks tunnistamist. MTRi registrilahenduse kaudu on võimalik seda teha elektrooniliselt.

6. Kas taksovedu võib teostada ühenduse tegevusloa alusel juhuveo vormis?

Ühenduse tegevusluba juhuveo teostamiseks ei ole ühistranspordiseaduse kohaselt mõeldud taksoveo teostamiseks. Taksoveo teostamiseks on vaja ülalmainitud lubade olemasolu.

7. Mis saab siis, kui taksoveoloa või teenindajakaardi omaja ei vasta hea maine nõuetele?

Kui isik ei vasta hea maine nõuetele (ühistranspordiseaduse § 57), siis võib kohalik omavalitsus nimetatud load kehtetuks tunnistada. Nõuetele vastavust kontrollib kohalik omavalitsus regulaarselt avalike registrite kaudu.

8. Millised andmed tuleb platvormipõhisel taksoveol sõitjale enne sõitu teatavaks teha?

Sõitjale tuleb enne sõidu alustamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt platvormi kaudu) teatavaks teha:
1) sõidukijuhi ees- ja perekonnanimi;
2) sõidukijuhi foto;
3) sõidukijuhi teenindajakaardi number;
4) sõidu maksimumhind koos maksudega, või kui sõidu sihtpunkti ei ole eelnevalt määratud, siis hinna komponendid, hinna arvutamise aluseks olev tariif või hinna arvutamise muud alused nii, et sõitjal on võimalik sõidu lõpphind piisava täpsusega arvutada.

9. Millised andmed tuleb platvormipõhisel taksoveol pärast sõitu sõitjale teatavaks teha?

Sõitjale tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt platvormi kaudu või e-kirja teel) sõidu kokkuvõtte, mis sisaldab:
1) sõidukijuhi ees- ja perekonnanime;
2) sõidukijuhi fotot;
3) sõidukijuhi teenindajakaardi numbrit;
4) sõiduki registreerimisnumbrit;
5) teenuse osutamise kuupäeva, sõidu alguse ja lõpu kellaaega;
6) sõidu lähte- ja sihtpunkti;
7) sõidu kogukestust ja -pikkust ning teenuse hinda koos maksudega ja tasutud summat.

10. Mida tähendab, et uus seadus annab võimaluse osutada taksoveoteenuseid kogu Eesti territooriumil, arvestades iga omavalitsuse territooriumil kehtestatud nõudeid?

Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumi, millel vedaja soovib taksovedu korraldada või sõidukijuht sõidukijuhina töötada, nimetatakse taksoveo teeninduspiirkonnaks. Kui ühe kohaliku omavalitsuse üksuse antud lubadega soovitakse taksovedu teostada teises teeninduspiirkonnas (ehk teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil), siis peab järgima selles teeninduspiirkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse poolt kehtestatud nõudeid. Näiteks, kui Tallinnas on kehtestatud taksoveo hindadele piirmäärad, siis peab teise teeninduspiirkonna lubadega Tallinnas taksovedu osutades järgima Tallinnas kehtestatud nõudeid.

Ülalmainitud kohaliku omavalitsuse kehtestatud hinnapiiride nõue ei kohaldu platvormipõhisele taksoveole, kus toimub reisija teavitamine hinnast eelnevalt operatiivselt läbi platvormi.

11. Mis eristab platvormitaksot tavataksost?

Platvormitakso ja tavatakso peamised erinevused on järgmised:

1) tavataksol on kohustuslikud taksotunnused, nagu taksomeeter, printer, plafoon, hinnakiri sõidukil, vedaja logo/kaubamärk autol, kuid platvormitaksol neid kohustuslikuna ei ole. Platvormitaksol võivad ühistranspordirea kasutamise eesmärgil olla plafoon ja logo/kaubamärk, kui tal neid ei ole, siis puudub tal õigus ka ühistranspordiraja kasutamiseks;
2) platvormitakso tohib kliente teenindada ainult platvormilt tulevate tellimuste kaudu ja samuti peab hinna arvestamine toimuma ainult platvormi kaudu. Tavatakso võib lisaks kliente teenindada ka taksopeatusest ja ka tänavalt;
3) tavataksole kehtivad kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud täiendavad nõuded, nagu näiteks hindade piirmäärad või nõuded sõidukile (sh EURO5 nõue), platvormitaksole neid ei kohaldata.

12. Kas ka tavatakso võib kasutada platvormi teenuseid?

Ka tavatakso võib kasutada tellimuste saamiseks IT lahendusi ja nii-öelda platvorme, kuid siis peab sõitjal tellides olema võimalik aru saada, millist konkreetset taksot ta tellib – kas tellitav takso arvestab hinda taksomeetriga või platvormi tarkvaralise lahenduse kaudu. Selleks, et taksot saaks lugeda nn platvormitaksoks, peab sõitja poolne tellimus olema tehtud platvormi vahendusel ja samaaegselt peab ka hinna arvestamine toimuma seaduses sätestatud viisil platvormi vahendusel (ehk infoühiskonna teenuse vahendusel).

Veel uudiseid samal teemal

Smart Connectivity visiooni tutvustamine tänasel Kolme mere tippkohtumisel. Foto: Three Seas/Arno Mikkor
19.10.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tutvustab visiooni Tallinnast Splitini targa ühenduvuse piirkonna loomiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel tutvustatakse täna kolme mere algatuse raames targa ühenduvuse visiooni, millega soovitakse anda rahvusvaheliselt suunda energia- ja transpordisektori digipöördeks ja ühendamiseks.

02.10.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

ASi Eesti Teed parim pakkuja on Verston Holding OÜ

Eesti riik müüb avaliku enampakkumise kaudu 100% AS Eesti Teede aktsiatest. 1. oktoobrini kestnud enampakkumisel näitasid teehooldusfirma ostuks huvi üles mitmed Eesti ning välismaa ettevõted, kellest viis esitasid ka pakkumise ettevõtte aktsiate omandamiseks. Parima pakkumise tegi Verston Holding OÜ 19 710 137 euroga.