Sa oled siin

Parts: Rahvusvahelise Energiaagentuuriga liitumine teeb Eestist globaalse energiapoliitika kujundaja

20.09.2013

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles reedel Tallinnas toimuval Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) koostatud Eesti energiasektori ja –poliitika süvaanalüüsi esitlusel, et Eesti jaoks on lähiajal toimuv ühinemine agentuuriga oluline teetähis saamaks aktiivseks osalejaks globaalse energiapoliitika kujundamisel.

Partsi sõnul oli meeldiv kuulda IEA positiivset hinnangut Eesti valmisolekule vedelate transpordikütuste tarnekriisiga toime tulemiseks. „Kütusevarud on meil nõuetekohaselt komplekteeritud ja kütusevaru haldamine toimub võrreldes teiste sarnaste riikidega küllaltki efektiivselt,“ lisas ta.

Eesti energiapoliitika tuleviku kujundamise seisukohalt on oluline praegune ajahetk, kuna riik valmistab ette uut energiamajanduse arengukava aastani 2030, perspektiiviga aastani 2050. Uus arengukava hõlmab eri tulevikustsenaariumide analüüsi, mis võtab arvesse energiajulgeolekut, varustuskindlust, keskkonnakaitse aspekte ja majanduslikku tasuvust. Võtmeküsimused, millele tulevikus tähelepanu pöörata, on säästliku energiatootmise tagamine, energiasektori süsinikuintensiivsuse vähendamine ning täpsemate suuniste seadmine põlevkivi kaevandamisele ja tootmisele, ütles Parts.

„Kindlasti peab tegelema elektri- ja maagaasiturgude täiendava arendamisega, kaugkütte efektiivsemaks muutmisega ning taastuvenergia tootmise laiendamisega. Ka selle töö juures on maailma energiamajandust puudutavate usaldusväärsete lähteandmete kättesaadavus ülitähtis ja usun, et siingi annab meie koostöö IEAga vajaliku kvaliteeditõuke,“ lisas ta.

Partsi sõnul on Eesti jaoks oluline mitmekesise energia tootmis- ja tarbimisportfelli kujundamine, kus oleks esindatud nii traditsioonilisel sisemaisel energiaressursil põlevkivil, biokütustel ja taastuvenergial kui ka maagaasil ja muudel imporditavatel kütustel põhinev energiatootmine.

„Tahan tänada Rahvusvahelise Energiaagentuuri meeskonda Eesti kohta tehtud energiapoliitika süvaanalüüsi eest ning kaasa mõtlemast meie energiapoliitika kujundamisel. Samuti tänan kõiki neid, kes Eestis sellele kaasa aitasid,“ ütles Parts.

Eesti alustas läbirääkimisi IEA-ga (International Energy Agency) liitumiseks 2011. aasta sügisel ja loodab liituda selle aasta lõpus. IEA on OECD asutatud iseseisev agentuur, mis on kütuseturgude analüüsi ja erakorralise kütusevaru valdkonna reguleerimise eestvedaja maailmas. IEA liige saab olla ainult OECD liikmesriik. Agentuuri liikmete vahel toimib tugev solidaarsus- ja koordinatsioonimehhanism naftakütuste varustuse kriisiolukordades ning lisaks saab Eesti agentuuriga liitudes kiire juurdepääsu maailmatasemel parimale energiavaldkonna statistilisele informatsioonile ja analüüsile.

IEA tegevus on laienenud väljapoole kütuse valdkonda ning pakub parimat analüütilist teadmist, ligipääsu statistikakogumikele ning rahvusvahelist võrdlusandmebaasi lisaks vedelkütusele ka muudes energeetika valdkondades, eelkõige gaasisektoris, aga järjest enam ka kliimapoliitikas, taastuvenergeetikas, energiatehnoloogiate vallas ning elektrimajanduses.