Sa oled siin

Komisjon ei tuvastanud Marika Priskel süütegusid

23.12.2010

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi distsiplinaarmenetluse komisjon ei tuvastanud, et kantsler Marika Priske oleks toime pannud distsiplinaarsüütegusid.

Valitsuse ülesandel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) kokku kutsutud distsiplinaarasja menetlemise komisjon tutvus kuu aja jooksul põhjalikult prokuratuuri uurimise all olevate teehangete dokumentidega ning võttis asjaosaliselt seletusi. Kogutud materjali analüüsimisel leidis komisjon, et Priske ei ole ühtegi süütegu toime pannud.

Distsiplinaarasja menetluse kokkuvõtte terviktekstiga saab tutvuda ministeeriumi kodulehel http://www.mkm.ee/distsiplinaarasja-menetluse-kokkuvote

Vabariigi Valitsus tutvus täna distsiplinaarasja menetluse komisjoni raporti kokkuvõttega ning otsustas selle põhjal Marika Priske teenistussuhte peatamise lõpetada. Samuti otsustas valitsus lõpetada Priske suhtes distsiplinaarasja menetluse. Priske jätkab ametis 24. detsembrist.

16. novembril otsisid Kaitsepolitsei ametnikud läbi mitmed ruumid MKMis ja Maanteeametis. Järgmisel päeval esitati MKMi kantslerile Marika Priskele ja Maanteeameti peadirektorile Tamur Tsäkkole kahtlustused seoses riigihangetega kahel teeobjektil.

18. novembril 2010. otsustas Vabariigi Valitsus algatada Priske suhtes distsiplinaarasja menetluse ning määras selle läbiviijaks majandus- ja kommunikatsiooniministri. Valitsuse korralduse kohaselt peatati Marika Priske teenistussuhe ja kõrvaldati ta ametist alates 18. novembrist 2010. aastast kuni distsiplinaarasja menetluse lõppemiseni. Minister Juhan Parts algatas distsiplinaarmenetluse ka Tsäkko suhtes ning kõrvaldas ta selle ajaks ametist.

Tamur Tsäkko distsiplinaarasjas valmib komisjonil raport 27. detsembriks ning see esitatakse minister Juhan Partsile.

 

Lugupidamisega

Gea Otsa, avalike suhete nõunik

6256434, 5266464

gea.otsa [at] mkm.ee

 

Distsiplinaarasja menetluse toiminguid läbiviiva komisjoni seisukohad kokkuvõtvalt:

5.1 Kahtlustuse osas, mille kohaselt on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske survestanud Maanteeameti riigihanke komisjoni riigihankes "E263 Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimine ja ehitus" vastu võtma teadlikult ebaseaduslikku otsust, leiab komisjon, et suuniste andmine Maanteeameti peadirektorile ja teistele Maanteeameti ametnikele, sh Maanteeameti korraldatavate riigihangete osas kuulub vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.05.2009 määrusele nr 51 „Maanteeameti põhimäärus“ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri teenistusülesannete hulka. Tulenevalt Maanteeameti poolt advokaadibüroolt tellitud õiguslikust arvamusest ja Tallinna Halduskohtu 16.09.2010 kohtumäärusest oli Marika Priskel piisavalt alust arvata, et Maanteeametile antud suunis tunnistada edukaks ühispakkujate Nordecon Infra AS ja Ramboll Eesti AS pakkumus, on seaduslik ja lubatav.

Distsiplinaarasja menetluse toiminguid läbiviiv komisjon ei tuvastanud antud kahtlustuse osas distsiplinaarsüüteo toimepanemist. Vt distsiplinaarasja menetluse kokkuvõtte punkte  2.14, 2.15, 4.3, 4.4 ja 4.5.

5.2  Kahtlustuse osas, mille kohaselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske kihutas riigihankes „E263 Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimine ja ehitus“ kahte riigihankes osalenud ettevõtjat – Lemminkäinen Eesti AS-i ja Nordecon Infra AS-i – konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimisele ja kooskõlastatud tegevusele, leiab komisjon, et viitamine vaidluste jätkamise asemel riigihangete seaduses ja hankedokumentides lubatud allhankelepingu sõlmimise võimalusele ei ole konkurentsiseaduse § 4 lõike 1 tähenduses konkurentsi kahjustavale tegevusele kihutamine.

Distsiplinaarasja menetluse toiminguid läbiviiv komisjon ei tuvastanud antud kahtlustuse osas distsiplinaarsüüteo toimepanemist. Vt distsiplinaarasja menetluse kokkuvõtte punkte 2.8, 2.10, 2.12, 2.15, 2.18 ja 4.6.

5.3 Kahtlustuse osas, mille kohaselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske andis riigihankes „E20 Liiapeksi-Loobu teelõigu remont“ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametnikele ning Maanteeameti peadirektor Tamur Tsäkkole korraldusi, et need leiaksid võimaluse kompenseerida muuhulgas bituumeni hüppelise hinnatõusu hüvitamise näol Nordecon Infra AS-ile viimase poolt esitatud väidetav alapakkumine, leiab komisjon, et valitsemisala asutustega lepingulistes suhetes olevate ettevõtjate probleemide ärakuulamine ning nendele probleemidele lahendusvõimaluste otsimine, tagamaks lepingute täitmise tõrgeteta jätkumine, kuulub kantsleri teenistusülesannete hulka ning vastavate võimalike lahendusvariantide analüüsimine ametnike poolt kujutab endast ministeeriumi ja selle valitsemisala riigiasutuste tavapärast tööprotsessi.

Distsiplinaarasja menetluse toiminguid läbiviiv komisjon ei tuvastanud antud kahtlustuse osas distsiplinaarsüüteo toimepanemist. Vt distsiplinaarasja menetluse kokkuvõtte punkte 3.12, 3.16, 3.17, 3.18 ja 4.7.

5.4 Kahtlustuse osas, mille kohaselt on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske riigihankes „E20 Liiapeksi-Loobu teelõigu remont“ lubanud Nordecon Infra AS-ile, et kahjumi kompenseerimiseks võib ettevõtja teostada riigihankes mitte-ettenähtud ja tegelikust vajadusest suuremas mahus töid drenaaži ja asfaldivõrgu paigaldamise näol, või et Marika Priske on sellised mittevajalikud tööd heaks kiitnud, leiab komisjon, et sellise tegevuse kohta Marika Priske poolt puuduvad tõendid. Riigihankes „E20 Liiapeksi-Loobu teelõigu remont“ ei ole pärast esialgse hankelepingu sõlmimist sõlmitud ühtegi lisalepingut ega lepingumuudatust ning Liiapeksi-Loobu ehitusobjektil ei ole tehtud ühtegi mittevajalikku tööd. FIDIC tingimuste kohaselt saab igasugused lisatööd heaks kiita vaid insener – vastavalt FIDIC punktile 13.1 ei tohi töövõtja teha ühtegi muudatust ja/ega täiendust alalises töös seni, kuni insener ei ole muudatuse tegemiseks andnud juhist või seda kinnitanud. Seega puudub Marika Priskel ka pädevus väidetavate mittevajalike tööde tegemise lubamiseks või nende heakskiitmiseks.

Distsiplinaarasja menetluse toiminguid läbiviiv komisjon ei tuvastanud antud kahtlustuse osas distsiplinaarsüüteo toimepanemist. Vt distsiplinaarasja menetluse kokkuvõtte punkti 4.8.

5.5 Kahtlustuse osas, mille kohaselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske, lubades Nordecon Infra  AS-ile Liiapeksi-Loobu ehitusobjektil mittevajalike tööde tegemist, on tekitanud ohu, et Liiapeksi-Loobu riigihanke rahastamiseks kasutatud Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahendid nõutakse tagasi, leiab komisjon, et sellise ohu tekitamise kohta puuduvad tõendid.

Distsiplinaarasja menetluse toiminguid läbiviiv komisjon ei tuvastanud antud kahtlustuse osas distsiplinaarsüüteo toimepanemist. Vt distsiplinaarasja menetluse kokkuvõtte punkte 4.8, 4.9 ja 5.4.