Sa oled siin

Autokaubaveo komisjon tegi raskete autoveoalaste rikkumistega vedajate suhtes otsused

28.11.2019

Eile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis toimunud autokaubaveo komisjonis vaadati läbi haldusmenetluses olevate vedajate selgitused ning 13 vedaja suhtes tegi autokaubaveo komisjon otsused.

Sellel poolaastal alustas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium haldusmenetluse 13 vedaja suhtes, kelle autovedude kontrollimisel nii Eesti kui välisriikide teedel, oli tuvastatud raskeid autoveoalaseid õigusrikkumisi. Rikkumise eest on karistatud vedajat, tema veokorraldusjuhti või vedu teostanud autojuhti ning mille kohta on MKM saanud järelevalveasutustelt vastavasisulise teate.

Tuvastatud raskematest rikkumistest esines kõige enam autojuhi sõidu- ja puhkeaja ning sõidumeeriku kasutamise nõuete rikkumisi. Mitmetel juhtudel ületati auto või autorongi täismassi olulisel määral ning vedajad olid kasutanud autovedude korraldamisel kohustuslikku ameti- või täienduskoolitust mitteläbinud autojuhte.

Haldusmenetlused alustati selgitamaks, milliseid õigusaktidest tulenevaid meetmeid rikkujate suhtes rakendada. Menetluse jooksul oli vedajatel võimalus esitada MKM-le kirjalik selgitus õigusrikkumiste ning vedaja poolt tarvitusele võetud abinõude kohta, et edasipidiseid rikkumisi vältida.

27. novembril MKM-s toimunud autokaubaveo komisjoni koosolekul vaadati läbi vedajate selgitused, mis olid haldusmenetlustes esitatud.

Vedajate esitatud selgitusi arvesse võttes, tegi komisjon järgmised otsused:

1. 5 vedaja osas, kelle vedudel on tuvastatud korduvaid raskeid autoveoalaseid rikkumisi, otsustas komisjon teha ettepaneku MKM-ile peatada nende vedajate kasutuses oleva 1 kuni 3 mootorsõiduki kohta antud tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus olenevalt rikkumiste arvust kas 1, 2 või 3 kuuks;

2. 5 vedaja osas, kelle vedudel oli tuvastatud autojuhi sõidu- ja puhkeaja nõuete ja sõidumeeriku kasutamise korduvaid raskeid rikkumisi, otsustas komisjon teha ettepaneku Tööinspektsioonile kontrollida põhjalikumalt ettevõtte autojuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuetest kinnipidamist;

3. 3 vedaja osas otsustas komisjon teha ettepaneku ERAA-le, kui autoveo tegevusloa andjale, kontrollida vastavust vedaja tegevusalal tegutsemiseks kehtestatud nõuetele.

Autokaubaveo komisjon on moodustatud majandus- ja taristuministri käskkirjaga ning komisjoni töö eesmärk on tagada vedajate tegevuse vastavus tegevusloa nõuetele. Komisjoni ülesanne on vaadata läbi ja kontrollida autovedude korraldust reguleerivate õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepete autoveoalaste rikkumiste juhtumid ning teha nende ilmnemisel vastutavatele asutustele ettepanekuid rikkuja suhtes asjakohaste haldusmeetmete rakendamiseks, et tagada autovedudel aus konkurents, liiklusohutuse tõhustamine ja õigusaktide järgimine.

Komisjoni kuuluvad MKM-i, Tööinspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ja Autoettevõtete Liidu esindajad.