Sa oled siin

Autokaubaveo komisjon tegi raskete autoveoalaste rikkumistega vedajate suhtes otsused

21.06.2019

Eile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis toimunud autokaubaveo komisjonis vaadati läbi haldusmenetluses olevate vedajate selgitused ning kümne vedaja suhtes tegi autokaubaveo komisjon otsused.

Selle aasta II kvartalis alustas MKM haldusmenetluse 13 vedaja suhtes, kelle autovedude kontrollimisel nii Eesti kui välisriikide teedel oli tuvastatud raskeid autoveoalaseid õigusrikkumisi. Rikkumise eest on karistatud vedajat, tema veokorraldusjuhti või vedu teostanud autojuhti ning MKM on saanud järelevalveasutustelt vastavasisulise teate.

Tuvastatud raskematest rikkumistest esines kõige enam autojuhi sõidu- ja puhkeaja ning sõidumeeriku kasutamise nõuete rikkumisi, auto või autorongi lubatud täismassi olulisel määral ületamisi ja veo teostamist tehnonõuetele mittevastava sõidukiga. Mitmed vedajad olid autovedude korraldamisel kasutanud kohustuslikku ameti- või täienduskoolitust mitteläbinud autojuhte.

Haldusmenetlused alustati, et selgitada välja, kas ja kuidas tuleks lisanduvaid meetmeid rikkujate suhtes rakendada. Menetluste raames oli vedajatel võimalus esitada MKM-ile kirjalik selgitus õigusrikkumiste ja vedaja poolt tarvitusele võetud tegevuste kohta, et edaspidi rikkumisi vältida.

Vedajate esitatud selgitusi arvesse võttes tegi autokaubaveo komisjon järgmised otsused:

1. 5 vedaja osas, kelle vedudel on tuvastatud korduvaid raskeid autoveoalaseid rikkumisi otsustas komisjon teha ettepaneku MKM-ile peatada selle vedaja kasutuses oleva 1 või 2 mootorsõiduki kohta antud tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus olenevalt rikkumiste arvust kas 1 või 2 kuuks;

2. 4 vedajat, kelle vedudel oli kasutatud kohustuslikku ameti- või täienduskoolitust mitteläbinud autojuhte, kohustatakse haldusmenetluse raames esitama MKM-ile tõendid selle kohta, et juhid on nõutava koolituse läbinud. Nimetatud neljast vedajast üks peab eelnevale lisaks esitama MKM-ile tõendid ka selle kohta, et marsruutidel, kus autojuhil on kohustus kasutada digitaalset sõidumeerikut, oleksid juhtidel taotletud digitaalse sõidumeeriku juhikaardid;

3. 1 vedaja osas, kelle autovedudel oli tuvastatud autojuhi sõidu- ja puhkeaja nõuete raskeid rikkumisi, otsustas komisjon teha ettepaneku Tööinspektsioonile kontrollida ettevõttes põhjalikumalt autojuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuetest kinnipidamist.
Ülejäänud vedajate suhtes otsustas komisjon teha MKM-ile ettepaneku haldusmenetlus lõpetada meetmeid rakendamata.

Autokaubaveo komisjon on moodustatud majandus- ja taristuministri käskkirjaga ning komisjoni töö eesmärk on vaadata läbi ja kontrollida autovedude korraldust reguleerivate õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepete autoveoalaste rikkumiste juhtumid. Lisaks on komisjoni eesmärgiks teha raskete autoveoalaste rikkumiste ja korduvate teekasutustasu nõuete rikkumiste ilmnemisel pädevatele asutustele ettepanekuid rikkuja suhtes asjakohaste haldusmeetmete rakendamiseks, et tagada autovedudel aus konkurents, liiklusohutuse tõhustamine ja õigusaktide järgimine.

Komisjoni kuuluvad MKM-i, Tööinspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ja Autoettevõtete Liidu esindajad.