Sa oled siin

Tunnusta ettevõtluse edendajat 2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutab välja konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2020“.

Käivitunud on konkurss „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2020”, mis on ühtlasi Eesti eelvooruks üleeuroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtluse edendamise auhind 2020”. Kutsume ettevõtlust edendanud organisatsioone aktiivselt konkursil osalema ja oma ellu viidud või vähemalt 2 aastat kestnud algatusi laiemalt tutvustama. Välja selgitatakse kuni 2 võitjat, kes esitatakse üleeuroopalisele konkursile.

Kandideerima ootame valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi, kes on oma tegevusega on edendanud ettevõtluskeskkonda. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile algatusi, mille puhul on toimunud koostöö avaliku sektoriga.

 

Projekte saab konkursile esitada kuues kategoorias:

 • Auhind ettevõtlusvaimu edendamise eest

tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis edendavad loovust, uuenduslikkust ja riskivalmidust toetavat ettevõtluskultuuri ning -hoiakut eriti just noorte ja naiste hulgas.

 • Auhind ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimise eest

tunnustatakse algatusi piirkondlikul või kohalikul tasandil, mis parandavad ettevõtlus-, tööjõu või juhtimisoskuseid.

 • Auhind ettevõtluskeskkonna parandamise eest

tunnustatakse riiklikke, piirkondlikke  või kohalikke uuenduslikke algatusi ärikeskkonna edendamiseks, mis toetavad ettevõtete käivitamist ja kasvu, lihtsustavad juriidilisi ja administratiivseid protseduure ja rakendavat põhimõtet „Mõtle esmalt väiksele“.

 • Auhind ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamise eest

tunnustatakse algatusi, mis julgustavad ettevõtlust riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, eriti väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, saama suuremat kasu nii Euroopa Liidu kui ka välisturgude poolt pakutavatest võimalustest.

 • Auhind roheliste turgude ja ressursside kasutamise arengu toetamise eest

tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis toetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rohelistele turgudele ning aitavad neil täiustada oma ressursside kasutust, näiteks roheliste oskuste arendamise ja sobitamise ning rahastamise abil.

 • Auhind vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse eest

tunnustatakse ametivõimude või avalike/erapartnerluste, riiklikke, piirkondlikke või kohalikke algatusi, mis edendavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas sotsiaalset vastutustunnet. Selle kategooriaga tunnustatakse ka pingutusi, mida on tehtud ettevõtluse edendamiseks ebasoodsas olukorras ühiskonnarühmade (nt töötud, eriti pikaks ajaks tööturult kõrvale jäänud, seaduslikud ümberasujad, puuetega inimesed või etnilistesse vähemusgruppidesse kuuluvad isikud) seas.

 

Kuidas osaleda?
 

Osavõtmiseks tuleb täita vastav registreerimisvorm ja saata täidetud ning allkirjastatud vorm e-maili aadressile kaupo.sempelson [at] mkm.ee

Projektide esitamise tähtaeg on 23. aprill 2020.

Osaledes konkursil “Tunnusta ettevõtluse edendajat” nõustub esitaja oma projekti väljavalimisel esindama Eestit üle-euroopalisel konkursil „Euroopa Ettevõtluse Edendamise Auhind“. Üks projekt saab kandideerida ainult ühes kategoorias, samas ühelt organisatsioonilt võib osaleda mitu projekti. Projekt peab kandideerimise ajaks olema kestnud vähemalt 2 aastat.

Kandideerijaid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 1. Originaalsus ja teostatavus: miks projekt on edukas ja innovaatiline?
 2. Mõju kohalikule majandusele: arvandmete ülevaatamine väidetava edukuse tõendamiseks
 3. Kohalike sidusgruppide suhete parenemine: kas selle algatuse teostamisest on kasu saanud rohkem kui üks huvitatud osapool? Miks nad kaasatud olid ja milline oli nende osalemise tase?
 4. Rakendatavus: kas algatust võiks korrata samas piirkonnas ja mujal Euroopas?
 5. Jätkusuutlikkus: kas ja kuidas panustab projekt keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisesse?

 

Lisainfo:

Kaupo Sempelson
625 6350
kaupo.sempelson [at] mkm.ee

 
Viimati uuendatud: 14. Aprill 2020