Sa oled siin

Tunnusta ettevõtluse edendajat 2019

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutab välja konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2019“.

Kutsume organisatsioone konkursil osalema ja oma ellu viidud või vähemalt 2 aastat kestnud algatusi laiemalt tutvustama. Žürii valib välja kuni 2 võitjat, kes esitatakse üleeuroopalisele konkursile  „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad 2019”.

Kandideerima ootame valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi, kes on oma tegevusega on edendanud ettevõtluskeskkonda. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile projekte, mille puhul on toimunud koostöö avaliku sektoriga.

 

Projekte saab konkursile esitada kuues kategoorias:

  • Ettevõtliku vaimu edendamine

tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis edendavad loovust, uuenduslikkust ja riskivalmidust toetavat ettevõtluskultuuri ning -hoiakut eriti just noorte ja naiste hulgas.

  • Ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimine

tunnustatakse algatusi piirkondlikul või kohalikul tasandil, mis parandavad ettevõtlusoskuseid ja juhtimisoskuseid.

  • Ettevõtluskeskkonna parandamine

tunnustatakse riiklikke, piirkondlikke  või kohalikke uuenduslikke algatusi ärikeskkonna edendamiseks, mis toetavad ettevõtete käivitamist ja kasvu, lihtsustavad juriidilisi ja administratiivseid protseduure ja rakendavat põhimõtet „Mõtle esmalt väiksele“.

  • Ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamine

tunnustatakse algatusi, mis julgustavad ettevõtlust riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, eriti väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, saama suuremat kasu nii Euroopa Liidu kui ka välisturgude poolt pakutavatest võimalustest.

  • Roheliste turgude ja ressursside kasutamise arengu toetamine

tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis toetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rohelistele turgudele ning aitavad neil täiustada oma ressursside kasutust, näiteks roheliste oskuste arendamise ja sobitamise ning rahastamise abil.

  • Vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse arendamine

tunnustatakse riiklikke, piirkondlikke või kohalikke algatusi, mis edendavad ettevõtete hulgas sotsiaalset vastutustunnet. Tunnustatakse ka pingutusi, mida on tehtud ettevõtluse edendamiseks ebasoodsas olukorras ühiskonnarühmade (nt töötud, eriti pikaks ajaks tööturult kõrvale jäänud, seaduslikud ümberasujad, puuetega inimesed või etnilistesse vähemusgruppidesse kuuluvad isikud) seas.

 

Osalemine
 

Osavõtmiseks tuleb täita registreerimisvorm ning saata täidetud vorm konkursi korraldajatele e-mailiga aadressil kaupo.sempelson [at] mkm.ee. Aktsepteeritakse ainult elektrooniliselt laekunud taotlusi.

Projektide esitamise tähtaeg on 5. aprill 2019.

Osaledes konkursil “Tunnusta ettevõtluse edendajat” nõustub esitaja oma projekti väljavalimisel esindama Eestit üle-euroopalisel konkursil „Euroopa ettevõtlusauhinnad“. Üks projekt saab kandideerida ainult ühes kategoorias, samas ühelt organisatsioonilt võib osaleda mitu projekti. Projekt peab kandideerimise ajaks olema kestnud vähemalt 2 aastat.

Kandideerijaid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

  1. Originaalsus ja teostatavus: miks projekt on edukas ja innovaatiline?
  2. Mõju kohalikule majandusele: arvandmete ülevaatamine väidetava edukuse tõendamiseks
  3. Kohalike sidusgruppide suhete parenemine: kas selle algatuse teostamisest on kasu saanud rohkem kui üks huvitatud osapool? Miks nad kaasatud olid ja milline oli nende osalemise tase?
  4. Rakendatavus: kas algatust võiks korrata samas piirkonnas ja mujal Euroopas?

Lisainfo:


Kaupo Sempelson
625 6350
kaupo.sempelson [at] mkm.ee

 
Viimati uuendatud: 30. Jaanuar 2019