Venemaalt Euroopa Liitu imporditav puit

Venemaa liitumisläbirääkimistel Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) jõuti Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahel kokkuleppele, mis näeb ette liitumiskuupäevast Venemaa eksporditollimaksu (seni 25%) alandamise männi- ja kuusepalgile, mis eksporditakse Euroopa Liitu selleks kehtestatud tariifikvoodi piires.
 

Kokkuleppe järgi on alandatud tollimaksu määrad ning tariifikvoodi mahud Euroopa Liidule järgmised: 

 • Mänd 15% 3,645 mln m³ (kaubakoodid 44032031, 44032039)
 • Kuusk 13% 5,960 mln m³ (kaubakoodid 44032011, 44032019) 

Tariifikvoodi kehtestab Venemaa kalendriaastaks ning selle maht on jagatud kaheks osaks: senised importijad, kellele eraldatakse 70% kvoodimahust ning uued importijad, mahuks 30%.

Senisteks importijateks loetakse neid, kes on aastatel 2004 ja/või 2007 Venemaalt importinud kuuske mändi või mõlemat vähemalt 5000 m³.

Puidu importimine Euroopa Liitu

Senise importija staatus 

Senise importija staatuse said esimesel kolmel kvoodiperioodil ettevõtjad, kes vastasid järgmistele kriteeriumitele:
 • Määruse 498/2012/EL artikkel 17 kohaselt olid senise importija staatusega importijad kohustatud valima omale võrdlusperioodi (2004, 2007 või mõlema aasta kombinatsioon), mis sai nende personaalseks impordi maksimumkoguseks (nn. ülemmääraks) üleminekuperioodi jooksul (september-detsember 2012, 2013 ja 2014).
 • Esimesel kolmel kvoodiperioodil senise importija staatuse saamiseks pidi importija esitama hiljemalt 3. juuliks 2012 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse info valitud võrdlusperioodi ja tegeliku impordi kohta sellel võrdlusperioodil (kuusk ja mänd eraldi).
 • Pärast määruse 498/2012 jõustumist (17.08.2012) tegi komisjon kvoodilubade andjatele (Eestis Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium) teatavaks ülemmäärad, mis on saadud määruse artikli 6 lõike 2 kohaste arvutuste tulemusena.

Tariifikvoot avanes Venemaa WTOga liitumise kuupäevast ning sellest alates on kõigil importijatel võimalik esitada jooksvalt taotlusi kvoodiloa saamiseks. Selleks tuleb täita vastav taotluse vorm ning saata see koos kõigi vajalike täiendavate dokumentidega (leping või eelleping, määruse 498/2012 II lisas toodud tunnistus) nõuetekohaselt allkirjastatuna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi.

Loe ka:
O&A document on Commission Implementing Regulation No 498/2012

Kvoodiluba

Importijad saavad tariifikvoote kasutada, kui Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus (Eestis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) on neile väljastanud kvoodikasutusloa.

Kvoodikasutuslube väljastatakse paberil, mida muuta pole lubatud. Kui siiski muudatusi on vaja teha, võetakse kvoodikasutusluba tagasi ja väljastatakse uus, sobivalt muudetud kvoodikasutusluba.

Importijad saavad kvoodikasutuslube konkreetse kvoodiperioodi jaoks taotleda kvoodiperioodile eelneva kalendriaasta 1. oktoobrist kvoodiperioodile vastava kalendriaasta 1. detsembrini.

Iga kvoodikasutusluba antakse välja importija ja eksportija vahel asjaomaste hõlmatud toodete kohta sõlmitud lepingus või eellepingus kokku lepitud kaubakoguse jaoks.

Kvoodikasutusluba antakse nimeliselt kvoodiomanikule. Sellised load kehtivad impordi suhtes kogu Euroopa Liidu tolliterritooriumil terve kvoodiperioodi vältel.

Tariifikvootide eraldamise meetod sõltub kuupäevast, mil importija esitab taotluse:
 • Taotluste puhul, mis esitatakse igal aastal 31. maiks ehk kvoodiperioodi esimesel poolel, eraldab komisjon tariifikvoodid vastavalt sellele, kas importija on liigitatud seniseks või uueks.
 • Taotluste puhul, mis on esitatud alates 1. juunist ehk kvoodiperioodi teisel poolel, eraldab komisjon ülejäänud tariifikvoodi kogused vastavalt kronoloogilisele järjestusele, milles komisjonile laekuvad liikmesriikide pädevate asutuste ehk kvoodilubade andja teatised üksikute importijate taotluste kohta.
Kvoodiperioodi esimeses pooles eraldatakse senistele importijatele 70% igast tariifikvoodist tooterühmade kaupa (senistele importijatele ette nähtud kvoot) ning uutele importijatele eraldatakse 30% igast tariifikvoodist tooterühmade kaupa (uutele importijatele ette nähtud kvoot).

Uutele importijatele ette nähtud kvoot eraldatakse kronoloogilises järjestuses, milles komisjonile laekuvad liikmesriikide kvoodilubade andjate teatised selliste importijate kvooditaotluste kohta.

Igale uuele importijale antakse maksimaalselt 1,5% iga tooterühma tariifikvoodist.

Kvoodiperioodi teises pooles antakse igale importijale maksimaalselt 5% iga tooterühma ülejäänud tariifikvoodist.

Aruandlus

Hiljemalt 15 kalendripäeva pärast iga kolmanda kuu lõppu teatavad importijad selle liikmesriigi kvoodilubade andjale, kui palju nad on lepinguga hõlmatud tooteid viimase kolme kuu jooksul tegelikult sinna liikmesriiki importinud.

Sel otstarbel esitavad importijad kvoodilubade andjale asjaomase impordi tollideklaratsioonide koopiad.

Kui tollideklaratsiooni kantud koguseid on mõõdetud puukooreta ja kvoodiloa kandes nr 9 nimetatud kogus on märgitud puukoorega, esitab importija kvoodilubade andjale lisaks lõikes 1 sätestatud teabele sama tähtaja jooksul iga tollideklaratsiooni kohta ka õiged impordikogused, milles on arvestatud ka puukoort. Õigete koguste määramiseks kasutatakse määruse 498/2012 III lisas sätestatud paranduskoefitsienti.

Kasutamata kvoodiload

Kui kvoodiluba ei ole kuue kuu jooksul pärast selle väljaandmist ära kasutatud, tagastab importija selle kvoodilubade andjale või teatab talle oma kavatsusest kasutada see ära ülejäänud kvoodiperioodi jooksul. Kui kvoodiluba on välja antud enne kvoodiperioodi algust, arvestatakse kuuekuulist tähtaega alates kvoodiperioodile vastava aasta 1. jaanuarist.

Kvoodilubade andjad teatavad viivitamata komisjonile kõikidest kvoodilubadest, mille importijad on neile lõike 1 alusel tagastanud. Asjaomases tooterühmas senistele importijatele ette nähtud saadaolevat ülemmäära muudetakse vastava koguse võrra.

Kvoodiloa taotlus ja tunnistus

Kvoodiloa andmise tingimuseks on nõue, et vastavad tooted läbivad liidu tolliterritooriumil töötlemise, mis annab neile liidu päritolustaatuse vastavalt nõukogu määruse nr 2913/92/EMÜ artiklile 24.

Kvoodiloa taotlus esitatakse kummagi tooterühma (kuusk ja mänd) jaoks eraldi ja see täidetakse trükitähtedega.

Vene puidu kvoodiloa taotluse vorm »

 

Lisadokumendid

 • Taotlusele lisatakse eksportija ja importija vahel sõlmitud lepingu või eellepingu koopia, milles on näha kokkulepitud kauba kogus.
 • Igale kvoodiloa taotlusele lisatakse taotleja kirjalik tunnistus, milles ta on kohustatud:
  • Suunama asjaomased tooted ettenähtud töötlusesse ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil pädev tolliasutus võtab vastu vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni, mis sisaldab kauba täpset kirjeldust ja TARICi koode.
  • Pidama liikmesriigis, kus luba on antud, nõuetekohast registrit, mis võimaldab kvoodilubade andjal teha kontrolle, mida ta peab vajalikuks, et teha kindlaks, et tooted on tegelikult suunatud ettenähtud töötlusesse, ja kõnealust registrit säilitama. Käesolevas punktis tähendab "register" andmeid, mis sisaldavad ükskõik millisel kandjal kogu vajalikku teavet ja tehnilisi üksikasju, mis võimaldavad kvoodilubade andjal toiminguid jälgida ja kontrollida.
  • Võimaldama kvoodilubade andjal rahuldavalt jälgida toodete liikumist asjaomase ettevõtte tootmiskohtades kogu töötluse jooksul.
  • Teatama kvoodilubade andjale kõikidest asjaoludest, mis võivad luba mõjutada.
 • Kui asjaomased tooted antakse üle, esitab taotleja piisavad tõendid selle kohta, et nad suunatakse ettenähtud töötlusse.
 • Kui importija või füüsiline või juriidiline isik, kellele importija sellised tooted edasi annab, jätab täitmata punktis 2 osutatud kohustuse, loetakse see võrdväärseks vastava tootekoguse osas kasutamata jäänud kvoodiloaga.

Taotluse esitamine

 • Paberil
  Täidetud kvoodiloa taotlus tuleb saata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu toimimise talitusele aadressil: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.
 • Elektroonselt
  Digiallkirjastatud taotlus esitada e-posti aadressil info [at] mkm.ee.

 

Viimati uuendatud: 12. Oktoober 2017