Terasekaubandus

Terasekaubandus hõlmab peamiselt järgmiseid teemasid:

  • Mitmepoolsed arengud (WTO ja OECD) ja olukord teraseturul.
  • Turulepääsu parandamine ning konkurentsivõime tõstmine terasesektoris.

Antud küsimusi arutatakse peale Lissaboni lepingu jõustumist Euroopa Nõukogu kaubanduspoliitika ekspertkomitees Teras, tekstiil ja teised tööstussektorid (STIS - Steel, Textiles and Other Industrial Sectors), samuti Euroopa Komisjoni Terase siduskomitees (SLC - Steel Liaison Committee).

Suurt rõhku on viimasel ajal pandud EL Komisjoni Turulepääsu nõuandva komitee (Market Access Advisory Committee - MAAC) tööle, kus käsitletakse konkreetseid turulepääsuga seotud probleeme ning leitakse lahendusi spetsiaalsetes töögruppides.

Eesti jaoks on oluline jälgida, et uute lepingutega säiliksid traditsioonilised kaubandusmahud, kvootide kogused oleksid meie ettevõtjatele piisavad ning vastaksid ehitus- ja tööstussektori vajadustele.

Terasekaubandus

Terasekaubandus

Terasetoodete import Euroopa Liidus

Euroopa Liit rakendab teatud kolmandatest riikidest pärit teatavatele raua- ja terasetoodetele eelnevat järelevalvet.

Komisjoni 28. aprilli 2016 rakendusmääruse 2016/670 kohaselt lubatakse määruse I lisas loetletud terase- ja rauatooteid liidus vabasse ringlusesse liikmesriigi pädeva asutuse väljaantud järelevalvedokumendi (surveillance document) esitamisel.
Määrust ei kohaldata saadetistele, mille netokaal jääb alla 2500 kg iga üksiku TARIC koodi puhul (va HS rubriigi 7318 puhul 5000 kg) ning Norrast, Islandilt ja Liechtensteinist pärit toodetele.

Liikmesriigi pädev asutus väljastab järelevalvedokumendi taotlusel märgitud kogusele tasuta ja 5 tööpäeva jooksul. Lisaks taotlusele peab importija esitama ka lisadokumendi, millelt nähtub imporditava kauba kogus (ostu- või müügileping, pro forma arve).
Järelevalvedokument on kehtiv kõikjal liidus, olenemata väljaandvast liikmesriigist ning kehtivusajaks 4 kuud. Kasutamata või osaliselt kasutatud dokumenti võib pikendada veel neljaks kuuks.

Vabasse ringlusesse deklareerimisel tuleb tähele panna, et tehingu sooritamise ühikuhind ei erineks järelevalvedokumendil märgitust kummaski suunas rohkem kui viis protsenti või et importimiseks esitatud toodete koguväärtus või üldkogus ei ületaks järelevalvedokumendil märgitud väärtust või kogust rohkem kui viis protsenti.

Järelevalvedokumendi taotlus

Taotlus täidetakse trükitähtedega.

Euroopa Liidu terase järelevalvedokumendi taotluse vorm »

Juhend (number tähistab sama numbriga lahtrit taotlusel)

1. Täidab dokumendi taotleja. Taotlejaks tuleb märkida ainult see ettevõtja, kellele kaup on adresseeritud. Kindlasti märkida ära ka kontaktisiku nimi ning telefoninumber.

2. Täidab pädev valitsusasutus (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).

3. Täidab dokumendi taotleja. Kvoodiga hõlmatud periood (st kauba lähetamise aasta).

4. Pädev riiklik asutus, kellele taotlus saadetakse.

5. Vajaduse korral kauba omaniku või taotleja esindaja kontaktid.

6. Kindlasti märkida ära ka eksportija aadress.

7. Päritoluriik on toote valmistamise riik.

8. Saatja riik on riik, kust kaup ELi saadetakse.

9. Kauba nimetus või kaubanduslik kirjeldus.

10. TARIC kood.

11. Kogus kilogrammides, vajadusel muu täiendav ühik (paar või tk).

13. Kauba väärtus eurodes. Terastoodete ja järelevalvedokumentide puhul cif-väärtus ELi tollipiiril.

14. Andmete õigsuse kinnitus taotleja (või tema esindaja) poolt. 

Lisadokumendid

  • Ostu- või müügileping, pro forma arve.

Taotluse esitamine

  • Paberil
    Täidetud litsentsitaotlus tuleb saata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu toimimise talitusele aadressil: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.
  • Elektroonselt
    Digiallkirjastatud taotlus esitada e-posti aadressil info [at] mkm.ee.

 

Viimati uuendatud: 10. Detsember 2018