Reisiettevõtlus

Reisimine puhkuse, töö või muul eesmärgil on muutunud oluliseks osaks inimeste elus. Reisijate huvide kaitse ning ettevõtetele võrdsete konkurentsitingimuste tagamiseks on turismiseaduses täpsemalt reguleeritud turuosaliste õigused ja kohustused reisiteenuste pakkumisel ja müügil.

Soomaa. Foto: Karl Ander AdamiSoomaa. Foto: Karl Ander Adami

Reisiettevõtjad müüvad pakettreise ja üksikuid reisiteenuseid ning turismiseaduse järgi jagunevad need kaheks:

  • Reisikorraldajad koostavad pakettreise ja müüvad neid ise või teise reisiettevõtja kaudu.
  • Reisibürood on reisiettevõtjad, kes pakuvad müügiks või müüvad reisikorraldaja koostatud pakettreise (reisivahendajad).

Reisiettevõtjana tegutsemisel on nõutav majandustegevuse registrile reisiettevõtja majandustegevusteate esitamine ja ettevõtjal peab olema turismiseaduse §-s 15 sätestatud nõuete kohane tagatis. Nõuetekohane on tagatis, mis igal ajahetkel tagab kõik tarbijate pakettreisilepingust tulenevad nõuded reisiettevõtja vastu, sealhulgas kõik tarbijate ettemaksetena saadud summad ja lunastamata pakettreiside kinkekaardid. Ühtlasi peab tagatis katma reisijate reisi lähtepunkti naasmise ja vajadusel vahepealse majutamise kulud juhul, kui reisiettevõtja on muutunud maksejõuetuks.

Reisiettevõtjate tegevuse üle teostab järelevalvet Tarbijakaitseamet.

Alates 1. juulist 2018 jõustuvad turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muudatused, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Krimmis ja Sevastopolis turismialase tegevusega seotud teenuste osutamise keeld
 

Alates 23. juunist 2014 on EL kehtestanud piiravad meetmed ehk sanktsioonid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele Venemaa Föderatsiooni poolt.

Vastavalt ELi Nõukogu määruse (EL)692/2014 artiklile 2d on ELi ettevõtjatel keelatud osutada Krimmis või Sevastopolis turismialase tegevusega seotud teenuseid. Selle hulka kuulub ka turismiteenuste osutamine EL liikmesriikide territooriumilt.

Seoses sellega tuleb arvestada, et Krimmis ja Sevastopolis, samuti Abhaasia, Lõuna-Osseetia ja Donbass piirkondades puudub Eesti riigil konsulaarabi andmise võimalus. Täpsem info on leitav Välisministeeriumi kodulehelt ning Komisjoni teatisest ettevõtjatele, kes soovivad tegutseda Krimmis või Sevastopolis.

Turismiteenusega seonduva rahvusvahelise sanktsiooni korral on pädevaks asutuseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 

Viimati uuendatud: 16. Oktoober 2018