Kvaliteedi tagamine

Kvaliteedi infrastruktuur on tarbijatele ohutute ja usaldusväärsete toodete ning teenuste tagamise süsteem.

 

See hõlmab akrediteerimist, sertifitseerimist ehk vastavushindamist, metroloogiat, standardimist ning turujärelevalvet ja aitab kaasa kaupade vabale liikumisele vähendades võimalikest tehnilistest kaubandustõketest tulenevaid takistusi. Tooted ja pakutavad teenused peavad vastama kõigile kohustuslikele nõuetele.

Kui need vastavad kõigile nõuetele, võimaldab see Eesti toodete ja teenuste lihtsamat pääsu nii sise- kui ka välisturgudele, olles seega oluline komponent Eesti ettevõtjate konkurentsivõime tagamisel.

Kvaliteedi tagamine

Turujärelevalve

Riiklik turujärelevalve aitab vältida või vähendada tootest või teenusest tulenevat ohtu inimese tervisele, varale ja keskkonnale.

Turujärelevalvega kaitstakse tarbijate ja töötajate huve ning tootjaid, levitajaid ja teenuse osutajaid ebaausa konkurentsi eest.

Ametid ja inspektsioonid rakendavad abinõusid selleks, et tooted pääseksid turule ja võetaks kasutusele vaid juhul, kui need on kehtivatele nõuetele vastavalt ehitatud, paigaldatud ja hooldatud ega ohusta sihipärasel kasutusel inimeste tervist, vara ja keskkonda.

Teenuse osutamisel ei tohi teenuse osutamise viis, selleks kasutatav toode või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave ohustada inimese tervist.

Turujärelevalve korraldamise alused on sätestatud toote nõuetele vastavuse seaduses.

Turujärelevalves on oluline roll ka Maksu- ja Tolliametil, kellega koostöös saavad turujärelevalveasutused takistada nõuetele mittevastavate toodete jõudmist Euroopa Liidu siseturule.

Vastavushindamine

Vastavushindamise käigus tehakse kindlaks toote või kvaliteedisüsteemi vastavus nõuetele. 

Tüüpilised vastavushindamise menetluse protseduurid on:

 • Proovivõtt, katsetamine ja inspekteerimine 
 • Hindamine, tõendamine ja vastavuse kinnitamine (sertifitseerimine)
 • Akrediteerimine ja heakskiitmine

Vastavushindamist teostavad näiteks katselaborid ning sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutused. 

Vastavushindamine võib olla kohustuslik ja vabatahtlik. Kohustusliku vastavushindamise nõue võib tuleneda siseriiklikest õigusaktidest või Euroopa Liidu direktiivide nõuetest.

Kohustusliku vastavushindamise teostamiseks peab saama tegutsemisõiguse Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures tegutsevalt komisjonilt. Asutus kantakse seejärel majandustegevuse registrisse ja NANDO andmebaasi, kuhu kantud asutuste vastavushindamisi peavad tunnustama kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

CE-märgis – Euroopa turu võti

CE-märgis näitab, et toode vastab kõikidele Euroopa Liidu direktiivide vastavatele nõuetele. 

CE-märgis paigaldatakse tootele enne selle turule laskmist ja seda peavad kandma ainult need tooted, mis on loetletud konkreetsetes CE-märgist käsitlevates ELi direktiivides.

CE-märgise paigaldab tootele tootja, märgise paigaldamiseks peab toode vastama direktiivi nõuetele ja olema läbinud kõik selles ette nähtud vastavushindamise protseduurid.

Metroloogia

 

Metroloogia on teadus mõõtmisest, mõõtmise ühtse tagamise meetoditest ja vahenditest ning vajaliku täpsuse saavutamise viisidest.

Metroloogiat arendatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koordineerimisel mõõteteenistuse koosseisus olevate asutuste kaudu. Sinna kuuluvad metroloogia keskasutus, riigi- ja tugietaloni laborid, legaalmetroloogia- ja akrediteerimisasutus ning akrediteeritud kalibreerimis- , katse- ja taatluslaborid. 

Metroloogia keskasutuse ja riigietaloni labori ülesandeid täidab halduslepingu alusel AS Metrosert, mis esindab Eestit ka Rahvuslike Metroloogiainstituutide Euroopa Assotsiatsiooni EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) juures.

 • Riigietaloni labor vastutab viie mõõteetaloni säilitamise ja arendamise eest: mass, pikkus, temperatuur, pinge, elektriline takistus.
 • Tugietaloni labori ülesandeid täidab Tartu Ülikool, säilitades ja arendades õhu liikumise kiiruse ja suhtelise õhuniiskuse etalone.

Eesti on oma metroloogiasüsteemi rahvusvahelise tunnustatuse saavutamiseks Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Peakonverentsi (CGPM) assotsieerunud liige. Samuti on Eesti metroloogia keskasutus meetrikonventsiooni raames riigi nimel ühinenud Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Komitee (CIPM) vastastikuse tunnustamise leppega (MRA), mis võimaldab näidata etalontasemel mõõtetulemuste usaldusväärsust ja rahvusvahelist ühtsust.

   

  Legaalmetroloogia käsitleb mõõtmisi, mõõtühikuid, mõõtevahendeid ja -meetodeid õiguslikust perspektiivist.

  Legaalmetroloogia tegeleb mõõtmisega, mida tehakse avaliku huvi, rahvatervise, avaliku ohutuse ja korra, keskkonnakaitse, maksustamise, tarbijakaitse ning ausa kaubanduse huvides. 

  Eestis reguleerib mõõtmiste valdkonda mõõteseadus, riiklikku järelevalvet teostab Tehnilise Järelevalve Amet ning kaubandustegevuses ka Tarbijakaitseamet.

  Tehnilise Järelevalve Amet esindab Eestit Euroopa ja rahvusvahelistes legaalmetroloogia organisatsioonides WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology) ja OIML (International Organization of Legal Metrology).

  Akrediteerimine

  Akrediteerimine annab ametliku tunnustuse asutusele või isikule selle kohta, et ta on kompetentne täitma määratletud ülesandeid.

  Akrediteerimine tagab, et vastavushindamisteenuseid pakkuvate asutuste kompetents on rahvusvaheliselt aktsepteeritud tasemel.

  Eestis tegeleb akrediteerimisega Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK). Eesti Akrediteerimiskeskus on alates 2000. aasta juunist Euroopa riikide akrediteerimisasutuste koostööorganisatsiooni EA (European Co-operation for Accreditation) täisliige. Eesti Akrediteerimiskeskus on liitunud ka selle liikmete vahelise vastastikuse tunnustamise leppega.

  Eesti Akrediteerimiskeskuse nõustamiseks on asutatud Akrediteerimisnõukoda, kus on esindatud vastavushindamis- ja akrediteerimistegevusest huvitatud valitsusasutused, ettevõtjad, tööandjad, töövõtjad, ülikoolid ja tarbijad.

  Samuti tegutseb kuus akrediteerimise tehnilist komiteed:

  • Keemiliste analüüside komitee
  • Tehniliste katsetuste komitee
  • Metroloogiakomitee
  • Sertifitseerimise komitee
  • Inspekteerimise komitee
  • Meditsiinilaborite komitee

  Standardimine

  Standard on standardiorganisatsiooni dokument, mis sisaldab tehnilist kirjeldust või juhiseid tegevuse või selle tulemuse kohta ja mille kasutamine on vabatahtlik.

  Standardimine aitab parendada toodete, protsesside ja teenuste vastavust eesmärkidele, vältida kaubandustõkkeid ja hõlbustada
  tehnilist koostööd.

  Eesti standardiorganisatsioon on MTÜ Eesti Standardikeskus (EVS), mille peamised ülesanded on:

  • Standardimise korraldamine Eestis
  • Standardite väljaandmine
  • Osalemine rahvusvaheliste ja Euroopa standardiorganisatsioonide töös

  Eesti Standardikeskus on nende Euroopa ja rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide liige:

  Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituudi (ETSI) rahvuslik liige on Tehnilise Järelevalve Amet

   

  Viimati uuendatud: 9. Jaanuar 2017