Majandusanalüüs

Eestis tegutseb üle 60 000 ettevõtte, neist suuri ehk vähemalt 250 töötajaga on vaid ligi 150. 


Meie suuremad tegevusalad hõivatute arvult on: 

  • Töötlev tööstus
  • Kaubandus
  • Haridus
  • Ehitus
  • Logistika

Eesti majanduse väiksuse tõttu on majanduskasvu vedaja eelkõige eksport. Pärast üleilmset majanduslangust 2009. aastal kasvas Eesti kaupade eksport kiires tempos, kuid viimasel kahel aastal on välisnõudlus oluliselt nõrgenenud ja ekspordi kasv jäänud madalaks.

Väliskaubanduse arengut kajastavad kuude lõikes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteated.

Igakuiselt analüüsime ka tootja-, ekspordi- ja impordihindade arengut ning jae- ja sisekaubanduse arenguid, mida on viimasel ajal iseloomustanud stabiilne kasv. 

Majandusanalüüs

 

Tööjõuturu prognoosid

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi prognoos, mida on täiendatud oskuste seire ja prognoosisüsteemi OSKA sisendiga, toob välja kümne aasta prognoositud muutused tegevus- ja ametialade hõivatute arvus haridustasemete lõikes ning võrdleb kutse- ja kõrgharidusega töötajate tööjõuvajadust tööjõu pakkumisega. Lisaks on esitatud mitmed tööturuga seotud näitaja: töötasu, töötajate vanuseline ja sooline jaotus, Töötukassa tööjõuvajaduse baromeeter, mida on tööturule sisenejad õppinud jmt.

Eesti liigub samm-sammult keerulisema, suuremat lisandväärtust loova majanduse suunas ning see avaldub ka tööturul – suureneb spetsialistide osatähtsus. Kuigi mitmes valdkonnas on oodata jätkuvat hõivatute arvu kasvu, tuleneb tööjõuvajadus peamiselt tööturult lahkuvate töötajate asendusvajadusest, mistõttu vajadus töötajate järele püsib ka väheneva hõivega tegevusaladel.

 

 

Uuringud ja analüüsid

 

Majandusarengu osakonna eestvedamisel korraldatakse igal aastal järgmiseid uuringuid ja analüüse:

  • Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega hinnatakse ettevõtlus- ja innovatsioonimeetmeid, kus võetakse luubi alla EASi ja Kredexi toetatud ettevõtete käekäik ning toetuste mõju. Igal aastal mõõdetakse kvantitatiivseid näitajaid, iga kahe aasta järel tehakse põhjalikum analüüs koos ettevõtete küsitluse ja intervjuudega.
  • Poliitika kujundamiseks vajalikke uuringuid ostetakse sisse ning neist osa on avaldatud sarjas Innovation Studies.
  • Samuti osaletakse koos erinevate allasutustega uuringute tellimises, nagu näiteks koostöös EASiga tehtavad erinevad sektoruuringud.

 

Viimati uuendatud: 17. September 2020