Rahvusvaheline koostöö

Eesti majandus on avatud, mistõttu on rahvusvaheline koostöö lahutamatu osa ministeeriumi tegevusest nii lähiregioonis kui ka kaugemal asuvates riikides, kuhu Eesti majandushuvid ulatuvad.

 

Ministeerium toetab ka ettevõtjate püüdlusi uutel turgudel, toetades näiteks ärimissioone või luues raamistikke riikide- ja ettevõtjate vaheliseks majanduskoostööks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teeb selle nimel tihedat koostööd Välisministeeriumiga, aga ka teiste ministeeriumite, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Riigikantselei, diplomaatilise korpusega Tallinnas ning Eesti saatkondadega välisriikides.

Rahvusvahelised lepingud ja memorandumid »

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esindab Eesti seisukohti kõikides olulisemates rahvusvahelistes majandusorganisatsioonides. Neist olulisemad on Maailma Kaubandusorganisatsioon ehk WTO, mille liikmeks Eesti sai 1999. aastal ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon ehk OECD, millega Eesti ühines lõplikult 2010. aastal.

Rahvusvaheline koostöö

Teised rahvusvahelised organisatsioonid valdkondade järgi:

 

 

OECD

 

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) on tööstuslikult arenenud demokraatlike riikide foorum Pariisis.

 

OECD asutati 30. septembril 1961 Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni järeltulijana, sinna kuulub 30 riiki ning peasekretär on alates 1. juunist 2006 Mehhiko esindaja Angel Gurría.

OECD liikmestaatuse kriteeriumid on:

 • Avatud turumajandus 
 • Demokraatlik pluralism  
 • Inimõiguste austamine

OECD eesmärk on aidata kaasa selle liikmes- ja mitteliikmesriikide majandusarengule ning maailmakaubanduse laienemisele. OECD ei ole finantsorganisatsioon ega anna laene või toetusi.

Peamiselt tegeleb OECD liikmesriikide majandusnäitajate kogumise ja analüüsi täiustamisega, et kujundada tulemuslikumalt majanduspoliitilist tegevust. Samuti tegeleb OECD sotsiaalsete ja keskkonnakaitseliste probleemide analüüsimise ning ennetamisega ja mitmepoolsete kaubandussüsteemide arendamisega.

OECD liikmesriigid teevad tihedat koostööd ja selle institutsioonid käsitlevad nii üldisi makromajanduslikke kui ka erinevate majandusharudega seotud küsimusi. OECD avaldab võrdlevaid ülevaateid liikmes- ja partnerriikide majandustest. Erinevate majandusharude kohta avaldatakse statistiliste andmete kogumikke, analüüse ja soovitusi valdkondade poliitika kujundamiseks.

Majanduse analüüsimisel tehakse laialdast koostööd mitme teise maailmaorganisatsiooniga, näiteks Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Maailmapank (WB) ja Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO).

Organisatsioon tegeleb ka mitteliikmesriikide arenguküsimuste ja nõustamisega. Selleks on loodud OECD mitteliikmesriikide koostöö keskus, mille kaudu toimivad poliitilise dialoogi ning maa- ja regionaalprogrammid. Maaprogrammid on koostööks Venemaa ja Hiinaga, regionaalprogrammid Lõuna-Ameerika, Lõuna-Aasia ja Kagu-Euroopa riikidega.

 

Eesti osalemine OECDs


OECD Eesti administratiivne kontaktpunkt asub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarenguosakonnas ning selle töösse on kaasatud ka Sotsiaalministeerium, Keskkonnaministeerium, Välisministeerium, EASi investeeringute agentuur ja ametiühingu ning äriringkondade esindajad.

Mittetulundusühingud osalevad kontaktpunkti töös mitteformaalsete kontaktide kaudu ning esitavad ettepanekuid välisinvesteeringute ja suuniste erinevate aspektide kohta.

Üldsusele aitavad OECD suuniste kinnipidamise, riikliku kontaktpunkti ürituste ja rahvusvaheliste investeeringute arengute kohta informatsiooni levitada Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

OECD Watch


OECD Watch ühendab mittetulundusühendusi Euroopast, Ameerikast, Austraaliast, Aafrikast ja Aasiast, kes jagavad ühist visiooni korporatiivse vastutuse ja jätkusuutliku investeerimise vajadusest.

OECD Watch asutati Amersfoorti kohtumisel Madalmaades aastal 2003, et aidata kaasa MTÜde tegevusele OECD suuniste osas ning OECD rahvusvaheliste investeeringute komitees.

 

OECD Watchi liikmete eesmärgid on:

 • Panustada OECD rahvusvaheliste investeeringute komitee töösse ja järelevalvesse.

 • Testida OECD rahvusvaheliste ettevõtete suuniste efektiivsust korporatiivse aruandluskohustuse vahendina.

 • Jagada kodanikele investeeringute komitee tööd puudutavat informatsiooni, eriti arenguriikides.

 • Nõustada MTÜsid kaebuste esitamisel firmadele, kes on väidetavalt OECD suunistest üle astunud.

 

 

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO)

 

 • Maailma Kaubandusorganisatsioonis toimuvad 
  kaubavahetuse ja teenustekaubanduse liberaliseerimise ning uute valdkondlike reeglite väljatöötamise läbirääkimised.


  Eesti osalemine mitmepoolses kaubandussüsteemis algas vaatlejaliikme staatusega 1992. aasta juunis ja päädis Eesti saamisega WTO (World Trade Organization) täisliikmeks 13. novembril 1999.

  Maailma Kaubandusorganisatsioon loodi 1995. aastal Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppega ühinenud riikide baasil ja selle peakorter asub Šveitsis Genfis.

  WTO kõrgeim täitevvõimu asutus on kõigi liikmete esindajatest koosnev ministrite konverents, mis tuleb kokku vähemalt kord kahe aasta jooksul.

  Peale WTO nõukogude, komiteede ja töögruppide regulaarsete istungite võtab Eesti osa mitmepoolsetest läbirääkimistest (näiteks põllumajanduse ja teenustekaubanduse vallas), uute liikmete ühinemisprotsessist ja täidab WTO liikmeks saamisel võetud kohustusi. Eesti kaubandushuvisid arvestades on üks oluline töösuund osalemine WTOga ühinevate riikide läbirääkimistel – neist riikidest suur osa on Eestile olulised kaubanduspartnerid (eelkõige SRÜ riigid). 

 • Selle võimaluse realiseerimiseks on Eesti alates aprillist 2003 osalenud vaatlejana Euroopa Liidu väliskaubandusega tegeleva “Komitee 133” töös ja osalenud meie jaoks huvipakkuvate riikide WTOga ühinemise toimkondade töös. 

  Alates 1. maist 2004 osaleb Eesti Euroopa Liidu liikmena mitmepoolses kaubandussüsteemis ja WTO töös Euroopa Liidu struktuuride kaudu. Liiduga ühinedes oleme võtnud üle kõik Euroopa Liidu kohustused ja õigused WTOs. 

  Oleme küll jätkuvalt WTO liikmed, kuid meid esindab läbirääkimistel Euroopa Komisjon, kelle pädevuses on kogu Euroopa Liidu väliskaubanduspoliitika oma instrumentidega. Euroopa Komisjoni mandaat läbirääkimisteks tuleb liikmesriikidelt ja nende läbirääkimiste aluseks olev ühispositsioon lepitakse kokku Euroopa Liidu Nõukogu töögrupis “Komitee 133”, mis tegeleb kõikide Euroopa Liitu puudutavate väliskaubandusküsimustega.

 

Viimati uuendatud: 30. Aprill 2015