Taastuvenergia

Tänu taastuvenergia tehnoloogiate arengule ning odavnemisele on taastuvenergia tootmisseadmed muutumas ühe konkurentsivõimelisemaks ning kättesaadavamaks. See võimaldab taastuvenergialahendusi kasutada juba ka elamute juures.

Taastuvenergia

 

Energiamajanduse arengukava

 

“Energiamajanduse riiklikust arengukavast aastani 2020” lähtuvalt peab valitsus ellu viima tegevusi, mis suurendavad taastuvenergia osakaalu energia lõpptarbimises.

Valdkonna arendamise alusdokumendid on “Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020” ja selle rakendusplaan, mis on nö teejuht saavutamaks Eesti taastuvenergia eesmärki – 25% osakaalu lõpptarbimises.

Täiendavalt on Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel välja töötatud “Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007–2013”, millest aitab ülevaate saada ja eesmärkide täitmist hinnata perioodiliselt korraldatav Eesti bioenergia turu ülevaateuuring.

 

Taastuvenergia direktiiv ja toetused

 

Taastuvenergia direktiivis 2009/28/EÜ on kokku lepitud siduv eesmärk saavutada Euroopa Liidu liikmesriikides 2020. aastaks transpordisektori lõpptarbimisel taastuvkütuste 10% osakaal.

Sel põhjusel edendab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium transpordisektoris alternatiivkütuste, näiteks elektri, maagaasi ja biometaani tarbimist.

Vedelkütuste impordi vähendamine ja kodumaiste ressursside kasutamine parandab Eesti väliskaubandusbilanssi, vähendab looduskeskkonna saastamist ja mõjub positiivselt majandusele.

Taastuvenergia toetused
 

Taastuvast energiaallikast elektri tootmisel rakenduvad elektrituruseaduses sätestatud toetused.

Lisaks haldab Keskkonnainvesteeringute Keskus mitmeid taastuvenergeetikaga seotud toetusmeetmeid.

Informatsioon Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014–2020 vahendite kasutamise kohta ilmub 2014. aasta jooksul.

   

  Rahvusvaheline koostöö
   

  Eesti on alates 2011. aastast Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) liige.

  IRENA koondab ühtsesse andmebaasi informatsiooni erinevate taastuvenergiapoliitikate kohta.

  IRENA on uue organisatsioonina välja töötamas taastuvenergiat puudutava statistika kogumise meetodeid, mis peaks kaasa aitama maailma ühe täiuslikuma andmebaasi tekkimisele.

  Taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ näeb ette riikidevahelised koostöömehhanismid taastuvenergeetika arendamiseks. Võimalikke koostöökohti on kolm:

  • Olemasoleva “statistika” müük
  • Riikidevahelised koostööprojektid uute tootmisvõimsuste rajamiseks
  • Ühised toetusskeemid

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tegeleb selle rakendamiseks vajaliku õigusliku baasi väljatöötamisega, mille saadab Riigikokku 2014. aasta jooksul.