Taastuvenergia

Tänu taastuvenergia tehnoloogiate arengule ning odavnemisele on taastuvenergia tootmisseadmed muutumas üha konkurentsivõimelisemaks ning kättesaadavamaks ka elamute energiavarustuse osaliseks tagamiseks.

Foto: Johannes Arro / Toolbox Estonia
Foto: Johannes Arro / Toolbox Estonia

 

Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020

 

Energiamajanduse arengukavast ja taastuvenergia direktiivist 2009/28/EÜ lähtuvalt peab valitsus ellu viima tegevusi, mis suurendavad taastuvenergia osakaalu energia lõpptarbimises.

Valdkonna arendamise detailseks alusdokumendiks on “Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020“, mis on nö teejuht saavutamaks Eesti taastuvenergia eesmärki – 25% osakaalu lõpptarbimises aastal 2020.

„Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020“ rakendamise kohta koostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium iga kahe aasta järel ülevaate Euroopa Komisjonile.

Elektrienergia puhul peab olema Eestis tagatud, et 2020. aastal moodustab taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia siseriiklikust elektrienergia brutotarbimisest 17,6%. 2018. aastal oli asjakohane tase 19,86% ja 2019. aastal 21%. Seega on Eesti taastuvelektri 2020. aasta eesmärk täidetud.

 

Taastuvenergia direktiiv ja toetused

 

Taastuvenergia direktiivis 2009/28/EÜ on kokku lepitud siduv eesmärk saavutada Euroopa Liidu liikmesriikides 2020. aastaks transpordisektori lõpptarbimisel taastuvkütuste 10% osakaal.

Sel põhjusel edendab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium transpordisektoris alternatiivkütuste, näiteks elektri, maagaasi ja biometaani tarbimist.

Vedelkütuste impordi vähendamine ja kodumaiste ressursside kasutamine parandab Eesti väliskaubandusbilanssi, vähendab looduskeskkonna saastamist ja mõjub positiivselt majandusele.

Taastuvenergia toetused
 

Taastuvast energiaallikast elektri tootmisel rakenduvad elektrituruseaduses sätestatud toetused.

Lisaks haldab Keskkonnainvesteeringute Keskus mitmeid taastuvenergeetikaga seotud toetusmeetmeid.

   

  Rahvusvaheline koostöö
   

  Eesti on alates 2011. aastast Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) liige.

  IRENA koondab ühtsesse andmebaasi informatsiooni erinevate taastuvenergiapoliitikate kohta.

  IRENA on uue organisatsioonina välja töötamas taastuvenergiat puudutava statistika kogumise meetodeid, mis peaks kaasa aitama maailma ühe täiuslikuma andmebaasi tekkimisele.

  Taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ näeb ette riikidevahelised koostöömehhanismid taastuvenergeetika arendamiseks. Võimalikke koostöökohti on kolm:

  • Olemasoleva “statistika” müük
  • Riikidevahelised koostööprojektid uute tootmisvõimsuste rajamiseks
  • Ühised toetusskeemid

  Eesti sõlmis esimese statistikakaubanduse kokkuleppe novembris 2017 Luksemburgiga.

   

  Taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia vähempakkumised
   

  Elektrituruseaduse § 59'6 kohaselt korraldab majandus- ja taristuminister perioodil 2019-2021 iga-aastaselt 5 GWh ulatuses vähempakkumisi leidmaks kõige soodsamaid taastuvast energiaallikast elektrienergia tootjaid.

   

  Esimene vähempakkumine kuulutati välja 18.11.2019. Selle võitjad on tänaseks selgunud.

  Vabariigi Valitsus otsustas oma 2.07.2020 korraldusega nr 246 kiita heaks majandus- ja taristuministri 18.11.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-208 välja kuulutatud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise tulemused. Vaata Vabariigi Valitsuse korraldust SIIT.

  Foto: Toolbox Estonia

   

  Taastuvenergia vähempakkumiste oksjoni eesmärgiks on suurendada taastuvenergia osakaalu. Oksjonite maht ja ajakava on korrelatsioonis taastuvenergia eesmärkide täitmise trajektooridega. Oksjonite väljakuulutamise ajagraafik:

  Oksjoni väljakuulutamise aasta (Auction announcement year):

  Oksjoni maht (Auction volume in GWh):

  2019 5 GWh
  2020 5 GWh
  2021 450 GWh + 5 GWh
  2023

  650 GWh


   

  Toimunud vähempakkumise oksjonid

   

  Nr

  Pakkuja nimi Registrikood Tootmisseadme asukoht EIC kood Pakutud toetusmäär (toetus turuhinnaga) €/MWh Tootmisseadme (lisandunud võimsuse)
  võimsus kW
  Pakutud toodetava energia kogus MWh/a Toetuse maksmise ajavahemik
  1 Eesti Gaas
  AS
  10178905 Lagre tee 1,
  Lemmetsa
  küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
  38WSOLAR-
  2597-9
  58,39 500 660,44 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat
  andnud
  2 Sunly Solar
  14930375            
        Normi kinnistu, Aidu küla,
  Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
  38WSOLAR-
  2598-6
  58,9 950 1141 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat
  andnud
        Mario kinnistu, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond 38WSOLAR-
  2599-3
  58,9 950 1141 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat
  andnud
  3 Tahkuna
  Tuulik OÜ
  14369660 Tahkuna
  Tuulik,
  Tahkuna küla,
  Hiiumaa vald, Hiiu maakond
  38W-TP-J001126K 62,44 250 800 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat
  andnud
  4 Meritreid
  10564442 Peenra
  Tuulepark,
  Sääre küla, Saaremaa vald, Saare maakond
  38W-TP-J00112-Y 64 660 1200 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud
  5 Arke
  Lihatööstus
  AS
  10080997 28502:003:0147 (Tööstuse tänav 10, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond) 38WSOLAR-
  2596-C
  69,2 200 252 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat
  andnud

  Tootjatele makstakse toetust 12 aastat alates hetkest, mil tootmisseade on tunnistatud elektrituruseaduses ja selle alamaktides sätetatud nõuetele vastavaks ning seade annab elektrienergiat võrku või otseliini. Täpsem regulatsioon on toodud elektrituruseaduse §§-s 59'6 ning 108.

  Viimati uuendatud: 5. Oktoober 2020