Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

10.02.2017
Teenuse abil saab otsida katastriüksuse andmeid aadressi järgi. Otsingu tulemusena esitatakse Maakatastris registreeritud katastriüksuse andmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maakatastriseadus

10.02.2017
Teenusega saab otsida katastriüksuse andmeid katastriüksuse tunnuse järgi (katastriüksuse tunnuseks on koolonitega eraldatud numbrite jada). Otsingu tulemusena esitatakse Maakatastris registreeritud katastriüksuse andmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maakatastriseadus

04.12.2018
Koostatakse kattetulu meetodil põllumajandustootjate ja põllumajandustegevusega seotud majandusnäitajate alusel peamiste põllumajanduskultuuride ja -loomade liikide kohta erinevaid saagi- ja produktiivsus tasemeid arvestades tasuvusarvestused.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kinnituse väljastamine, et kauba saaja on kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestis kätte saanud
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Juhul, kui vajate abi kauba määratlemisel, palume saata strateegilise kauba komisjonile kauba määratluse/eriloa vajalikkuse päring
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Inimõiguste rikkumiseks kasutatava kauba sisse- ja väljaveo eesmärgiks on selle eksponeerimine avalikus muuseumis ajaloolise väärtuse tõttu
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Võimaldab Statistikaameti käsutuses olevate konfidentsiaalsete andmete kasutamist statistiliste analüüside tegemiseks selliselt, et on välistatud kasutaja otsene ligipääs konfidentsiaalsetele andmetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Teave Eesti väliskaubanduse kohta (kaubanduse üldmaht, detailsed andmed partneriikide ja kaupade kohta). Anda sisendit maksebilansi ja rahvamajanduse arvepidamise koostamise jaoks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 355 300.00€ - -

10.02.2017
Keelefirmade tegevuslubade hindamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Keeleseadus

10.02.2017
Eestis on keelekümblusprogrammiga võimalik liituda kolmel tasandil: varase keelekümbluse puhul kahel/kolmel viimasel lasteaia-aastal või 1. klassis ning hiliskeelekümbluse korral 6. klassis..
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kui kodanik soovib, tutvustab Keeleinspektsioon talle tema keeleseadusest tulenevaid õiguseid ja kohustusi. Samuti annab keeleinspektsioon kodanikule tagasidet, kas teda huvitavas asutuses, olgu siis avalikus või era-, täidetakse keeleseadust.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

20.11.2018
Ööpäevaringselt on võimalik edastada 1313 valvetelefonile keskkonnaalast informatsiooni
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Korrakaitseseadus

10.02.2017
Võimalus esitada Keskkonnainspektsioonile teabenõuet
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Avaliku teabe seadus

10.02.2017
Vee erikasutusloa, välisõhu saasteloa või erisaasteloa, jäätmeloa või keskkonnakompleksloa omanikud peavad kord aastas esitama keskkonnakasutuse aasta-aruande
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Teenuse eesmärk on keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate maade arvestuse pidamine, aruandluse koostamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Riigivaraseadus

10.02.2017
Keskkonnamõju saab hinnata või hindamist juhtida füüsiline isik, kellel on KMH litsents
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Keskkonnaregister on loodusvarade, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite andmeid sisaldav riigi põhiregister.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Suunatud sihtrühmale lepingu alusel ruumiandmete väljastamise teenus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kaevandamisloa, geoloogilise uuringu loa, üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja geoloogilise uuringu aruande andmete kontrollimine, lubade ja uuringuaruannete andmete vastuvõtmine, maavaravarude koondbilansi koostamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
keskkonnaregistri maardlate nimistu andmete väljastamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Keskkonnaregistri maardlatel asuvate planeeringute kooskõlastamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maapõueseadus

10.02.2017
Eesti keskkonnaseire on riikliku keskkonnaseire tulemustel põhinev koondülevaade Eesti keskkonnaseisundist ja selles toimuvatest muutustest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus sätestab avalikust huvist tulenevad ning riigi julgeoleku kaalutlustest lähtuvad kitsendused maatulundusmaa omandamisele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus sätestab avalikust huvist tulenevad ning riigi julgeoleku kaalutlustest lähtuvad kitsendused maatulundusmaa omandamisele
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus sätestab avalikust huvist tulenevad ning riigi julgeoleku kaalutlustest lähtuvad kitsendused maatulundusmaa omandamisele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Alates 04.03.2012 võib lepinguriigi juriidiline isik omandada põllumajandusmaad, metsamaad või põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse maavanema loal.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Ehitisregistri veebilehel saab igaüks kontrollida, kas tema kinnistul paiknevad ehitised on registrisse kantud. 
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Ehitusseadus

27.10.2017
Kinnistusraamatu avaandmed masinloetaval kujul.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Avaliku teabe seadus

10.02.2017
Regulaarsed ülevaated kinnisvaraturu olukorra kirjeldamiseks, lisaks päringukeskkond, kust saab jooksvalt pärida tehingute statistikat vabalt valitud asukohas ja vabalt valitud ajaperioodi kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maakatastriseadus

10.02.2017
Avalik-õiguslike kitsenduste registreerimine maakatastris ja andmete avalikustamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kitsenduste andmete tellimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maakatastriseadus

10.02.2017
Võimaldab esitada toetustaotlust kiviaia taastamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Raadioprogramm
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Peakasutaja õiguste andmiseks, PRIA annab õiguseid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Pria koduleht

10.02.2017
Sihtasutuse klientidele suunatud informatsiooniväli teenuste, teenuste hindade, avaliku teabe seadusest tulenevatest nõuetest ja reklaamimaterjalist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid, tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - 1 440.00€ - -

04.12.2018
LEADER meetmete rakendamiseks vajaliku võrgustikutöö korraldamine, sh LEADER kohalikele tegevusgruppidele erinevate info- ja koolituspäevade korraldamine, CLLD/LEADER meetme praktikate/näidete levitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Expires:
29.12.2023

10.02.2017
Teenus võimaldab esitada toetustaotlust Leader strateegiate elluviimiseks, sh maksetaotlusi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kohustusliku kogumispensioni makse deklareerimine ja tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kokkuleppeline esindaja on lennuettevõtja, agent, ekspediitor või muu üksus, kes tagab kauba või posti suhtes Lennuameti poolt ette nähtud julgestusmeetmete kohaldamise.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Teaduslikel eesmärkidel võimaldatakse lepingu alusel kasutada konfidentsiaalseid andmeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

04.12.2018
Põllu- ja maamajanduse valdkonna konsulendi kutsestandardile vastavuse hindamise, kutse andmise komisjoni töö korraldamine ning konsulendi kutsetunnistuse väljastamine või kehtetuks tunnistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Andmeesitaja klienditoe eesmärk on pakkuda andmeesitajatele konsultatsiooni statistiliste küsimustike täitmise ja edastamise ning Statistikaameti korraldatavate sotsiaaluuringute kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Saada konsultatsiooni statistikainfo leidmisel nii Eesti kui ka muude riikide kohta ning veebilehel avaldatud info leidmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Konsultatsioon klassifikaatorite kasutamise kohta
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kontrollpiloodi tunnistuste ja lubade taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontserttegevus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Erso
Osaliselt tasuline

06.09.2017
Infoühiskonna teenuste arendamise osakond viib läbi koolitusi ja nõustamist ametiasutustele, kes soovivad nõu otseste avalike teenuste arendamisel.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- -25 - - -

10.02.2017
Programm sisaldab ohtralt teadmiste- ning tõenduspõhist materjali, mida iga inimene peaks enda ning teiste kohta teadma, aga ka praktilisi võtteid, kuidas erinevates olukordades paremini toime tulla.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

03.10.2018
Paber- ja digitaalkoopiate loomine raamatutest, ajalehtedest, ajakirjadest, kaartidest, plakatitest, fotodest, käsikirjadest, dokumentidest jne. Digiteeritakse esmajärjekorras Eestis ilmunud ja eestikeelseid väljaandeid.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.