Sa oled siin

Siseturu probleemide lahendamine

 

Euroopa Liidu siseturu probleeme lahendab SOLVIT. 


SOLVITi kaudu saavad Euroopa Liidu kodanikud ja ettevõtjad lahendada kohtuväliselt probleeme, mis tekivad, kui teise liikmesriigi ametiasutus ei kohalda Euroopa Liidu siseturu õigusakte õigesti.

SOLVITi eesmärk on leida lahendused 10 nädalaga – alates päevast, mil SOLVITi keskus võttis teie probleemi menetlusse riigis, kus probleem tekkis. 

Tegemist on peamiselt veebipõhise teenusega ning parim viis SOLVITiga ühendust võtta on elektrooniliselt. Kuid kaebuse võib esitada ka vabas vormis posti või e-posti teel koos asjassepuutuvate dokumentidega.

Teenust pakutakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning Islandil, Norras ja Liechtensteinis. Eesti SOLVIT keskus asub Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas.

 • Eesti SOLVIT keskuse kontakt:
  Tel: 625 6489, 625 6414
  E-post: solvit.eesti [at] mkm.ee
 


Millal SOLVIT saab aidata?

 

 • Kui kodaniku või ettevõtja ELi õigusi on rikutud
 • Kui probleem on piiriülene
 • Kui õiguste rikkuja on teise liikmesriigi ametiasutus

SOLVITi poole võib pöörduda järgmiste probleemidega:


Millal SOLVIT ei saa aidata?

 

 • Kui on algatatud kohtumenetlus
 • Ettevõtja ja tarbija vaheliste vaidluste puhul
 • Ettevõtjatevaheliste vaidluste puhul
 • Infopäringutele vastamisel ja juriidilisel nõustamisel
   

 


Kaebuse esitamine


Kaebus esitatakse selle riigi SOLVITi keskusele, mille kodanik kaebuse esitaja on või kus ta alaliselt elab.

Eesti SOLVITi keskus asub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas.

 • Kaebust saab esitada:
  • online-vormi kaudu
  • e-posti teel: solvit.eesti [at] mkm.ee
  • telefoni teel: 625 6489, 625 6414
  • tavapostiga: SOLVIT Eesti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Harju 11, 15072 Tallinn

Kaebuse esitamisel on oluline kirjeldada probleemi võimalikult detailselt, edastada kõikide asjassepuutuvate dokumentide koopiad ja kirjavahetus koos oma kontaktandmetega.

 

Kaebuse menetlemine
 

Kohalik SOLVITi keskus analüüsib esitatud kaebust ning teatab nädala jooksul, kas konkreetse juhtumi puhul on tegemist ELi õiguse rikkumisega ja kas kaebus võetakse menetlusse või mitte.

ELi õiguse rikkumise puhul vormistab kohalik SOLVITi keskus asjakohase kaasuse kirjelduse, mis registreeritakse andmebaasis ning edastatakse koos õigusliku analüüsiga selle liikmesriigi SOLVITi keskusele (nn juhtiv SOLVITi keskus), kus probleem tekkis. Kohalik SOLVITi keskus hoiab kaebuse esitajat menetluse käiguga kursis. Kui kaasuse on menetlusse võtnud ka juhtiv SOLVITi keskus, on probleemi lahendamise tähtajaks 10 nädalat. Eriti keeruliste juhtumite puhul võib tähtaega pikendada 4 nädala võrra.

Kui hoolimata SOLVITi pingutustest jääb probleem lahendamata, püüab kohalik SOLVITi keskus aidata leida lahendust muul viisil.

Teavet ja juriidilist nõuannet oma õiguste kohta Euroopa Liidus saab Teie Euroopa Nõuande nõuandeteenistusest. Kui Teie Euroopa Nõuande võrgustik leiab, et tegemist on ELi õiguse rikkumisega, edastatakse kaebus automaatselt SOLVITisse.
 

Edulood

SOLVIT aitas Eesti ettevõtjal tühistada Saksamaal ebaõigelt määratud trahvi

Saksamaal kontrolliti Eesti veondusettevõtte autojuhti, kes on Venemaa kodanik, kuid omab Eestis pikaajalise elaniku staatust (long term resident direktiivi 2003/109/EÜ mõistes). Saksamaa kontrollametnik karistas autojuhti juhitunnistuse mitteesitamise eest 2625-eurose trahviga, kuigi asjakohane tekst oli autojuhi ID-kaardil nii eesti kui ka inglise keeles olemas. Tänu SOLVITi sekkumisele tühistas Saksamaa ametiasutus ebaõiglaselt määratud trahvi ja tagastas sissenõutud trahvisumma Eesti ettevõtjale.

Probleem lahendati 29 päevaga.

SOLVIT aitas Eesti kodaniku abikaasat Küprose elamisloa saamisel

Küprose võimud viivitasid elamisloa andmisega Eesti kodanikuga abielus olevale armeenlasele. Viivitamine oli vastuolus direktiivi 2004/38 artikliga 10, mis näeb ette, et Euroopa Liidu kodaniku pereliikme elamisõigust, kes ei ole liikmesriigi kodanik, tõendatakse elamisloa väljaandmisega hiljemalt kuue kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Pärast SOLVITi sekkumist anti elamisluba kiiresti välja.

Probleem lahendati 21 päevaga.

SOLVIT aitas Eesti ettevõtjal tühistada Poolas ebaõigelt määratud trahvi

Eesti transpordiettevõttele kuuluva sõiduki juhi sõidu- ja puhkeaja kontrollimisel Poolas tuvastati, et andmete viimane allalaadimine juhikaardilt oli toimunud 104 päeva varem. Komisjoni määruse nr 581/2010/EÜ kohaselt tuleb andmeid alla laadida iga 28 päeva järel. Euroopa Liidu määruse rikkumise tõttu trahviti autojuhti summas 500 zlotti. Ettevõtja ei olnud Poola ametiasutuse otsusega nõus, kuna juhikaardi andmete alusel ei ole võimalik kindlaks teha, kas ja millal ettevõtja on andmed juhikaardilt alla laadinud, sest selline info juhikaardile ei salvestu. Kuupäev, mille Poola kontrollija juhikaardilt tuvastas, oli viimati toimunud kontrollimise kuupäev. Pärast SOLVITi sekkumist sai Eesti ettevõtja esitada Poola ametiasutusele vajalikud andmed, mille alusel amet langetas uue otsuse ja tühistas ebaõigelt määratud trahvi. Ettevõtjale tagastati trahviraha.   

Probleem lahendati 54 päevaga.

SOLVIT aitas Eesti kodanikul saada töötushüvitist

Kindlustust omav ja kindlustusmakseid tasuv Eesti kodanik oli töötanud kaks aastat Küprosel. Pärast töölepingu lõppemist pöördus ta tagasi Eestisse. Enne lahkumist esitas ta vormi E301 Küprose pädevale asutusele, kes oleks pidanud selle täitma ja Eesti Töötukassale edastama, kuid ei olnud seda nelja kuu jooksul teinud. Nõutava vormi E301 puudumise tõttu ei saanud klient Eestis töötushüvitist. Pärast SOLVITi sekkumist väljastas Küprose sotsiaalkindlustusamet vormi E301 ja edastas selle Eesti Töötukassale, kes tegi seejärel otsuse kliendile töötushüvitise maksmise kohta.

Probleem lahendati kuue nädalaga.

SOLVIT aitas Eesti ettevõtjal tühistada Hollandis ebaõiglaselt määratud trahvi

Hollandis kontrolliti rahvusvahelist veosevedu teostavat Eesti veondusettevõtte autojuhti, kes on Venemaa kodanik, kuid omab Eestis pikaajalise elaniku staatust (long term resident) alates 2004. aastast. Kuigi asjakohane tekst oli autojuhi ID-kaardil ka inglise keeles olemas, ei võtnud Hollandi kontrollametnik seda arvesse ning karistas autojuhti juhitunnistuse mitteesitamise eest 680eurose trahviga. Veondusettevõtte pöördumise järel alustas Eesti SOLVIT menetlust, millega vaidlustati ebaõiglaselt määratud trahv. Menetluse tulemusena selgus, et Hollandi järelevalves kasutatud juhised ei olnud viidud kooskõlla Euroopa Liidus 4. detsembril 2011 rakendunud nõuetega. Tänu SOLVITi sekkumisele tagastati sissenõutud trahvisumma Eesti ettevõtjale ning Hollandi ametiasutus nõustus tegema vajalikud muudatused riigisisestes kontrollimisjuhistes.

Probleem lahendati üheksa nädalaga.

Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine Hispaanias

Eesti arst soovis tööle asuda Hispaaniasse. Eriarsti diplomi tunnustamisprotseduuriga oli tekkinud aga tõrge – ka 10 kuud pärast taotluse esitamist ei olnud Hispaania ametiasutus andnud oma vastust. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiv näeb kõnealuse tähtajana ette aga mitte rohkem kui kolme kuud. SOLVITi kaasabil kiirendas Hispaania ametiasutus taotluse läbivaatamist ning Eesti arst sai peagi tööle asuda.

Üleliigsed nõuded juhilubade vahetamisele Belgias

Eesti kodanik soovis vahetada peagi aeguvad Eesti juhiload Belgia lubade vastu. Belgia ametiasutus nõudis aga Eesti juhiloast ametliku tõlke esitamist ja selleta ei võetud taotlust menetlusse. SOLVITi sekkumisel loobus Belgia ametiasutus tõlke nõudest ning võttis juhiloa vahetamise taotluse menetlusse täiendavate tingimuste esitamiseta.

Keelatud eelpakendatud toodete müük Hispaanias

Hispaania hulgimüüjad kauplesid valge veini 200 ml suuruste pakenditega. Selline mahuga pakendis veini müümine ei ole EL õiguse kohaselt aga enam lubatud. Eesti ettevõttja ostis Hispaania ettevõttelt nimetatud toodet ning sai müügipiirangust teada alles Eestis, soovides registreerida toodet alkoholiregistris.  SOLVIT juhtis Hispaania pädeva asutuse tähelepanu olukorrale ning viimane keelas veini müügi 200 ml suurustes pakendites.

Eesti ettevõtjale käibemaksu tagastamine Poolas

Eesti ettevõttel tekkis probleem käibemaksu tagastamisega Poolast. Ettevõte esitas nõuetekohased dokumendid õigeaegselt ja korrektselt, kuid Poola ametiasutuse poolt jäid tagasimaksed tegemata. SOLVIT võttis ühendust ametiasutusega ning olukorra selgituse tulemusel tagastati ettevõttele käibemaks.

Euroopa Liidu kodaniku kolmandast riigist pärit pereliikmele elamisloa väljastamine Ühendkuningriigis

Eesti kodaniku abikaasa, kes on kolmanda riigi kodanik, esitas taotluse Ühendkuningriigis elamisloa saamiseks. Möödus 18 kuud, kuid ametiasutus ei olnud elamisluba väljastanud. Vastavalt Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete liikumis-ja elamisvabadust reguleerivale direktiivile ei tohi kõnealune periood olla pikem kui kuus kuud. Olukorra tegi keerulisemaks ka asjaolu, et 18 kuu jooksul ei tagastatud taotlejale ka tema passi, mis piirab inimese liikumisvõimalusi. SOLVITi sekkumisel kiirendati taotluse läbivaatamist ning Eesti kodanikust abikaasale väljastati elamisluba.

Tulumaksutagastamise viivitus Belgias

Eesti kodanikul oli õigus saada Belgias tulumaksutagastust, mis jäeti aga välja maksmata. SOLVIT võttis Belgia ametiasutusega ühendust ning ettenähtud tulumaksutagastus kanti Eesti kodaniku arvele.

SOLVIT aitas Eesti kodaniku abikaasal viisa saada

Eesti kodaniku abikaasa, kes on kolmanda riigi kodanik, esitas taotluse lühiajalise viisa saamiseks oma abikaasa külastamiseks. Soome saatkond Nigeerias keeldus viisa väljastamisest väites, et esitatud teave reisi eesmärgist ei ole usaldusväärne. Paaril on ka ühine paarikuune laps, kellel on sünnijärgne Eesti kodakondsus.
 
Viisa väljastamisest keeldumisega rikuti EL direktiivi 2004/38/EÜ.
 
Tänu SOLVITi sekkumisele keelduv otsus tühistati ja Soome saatkond Nigeerias otsustas viisa väljastada.

Juhtum lahendati 22 päevaga.