Sa oled siin

Teated ja hanketeated

Riigihanked
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt välja kuulutatud ja korraldatud riigihanked leiab riigihangete registrist. 

Nimekirja ja detailsema info kõigist ministeeriumi hetkel käimasolevatest hangetest leiab registrist, kirjutades väljale "Hankija" sõna "Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium". Ülevaate 2014. aastal planeeritavatest riigihangetest annab hankeplaan.

 

Hange turvateenuse tellimiseks

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM) korraldab riigihanke turvateenuse tellimiseks MKM-i hoones lihtsustatud korras tellitava teenusena. Hankeleping sõlmitakse 14 kuuks (1.08.2016-31.09.2017).

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. juuli 2016. a kell 10.00 e-mailile: info [at] mkm.ee.

Lisainfo:
Marve Kaljumäe
Üldosakonna nõunik
marve.kaljumae [at] mkm.ee
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium


 

Hange  õigusabi teenuse tellimiseks
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM) tellib õigusabi teenust juristilt, kes omab põhjalikke õigusteadmisi MKM valitsemisala põhivaldkondades. Teenust tellitakse perioodil aprill 2015 kuni september 2016, teenuse maksumus on üle 40 000 euro. 

Täpsem info:
Hindrek Allvee
Õigusosakonna nõunik
hindrek.allvee [at] mkm.ee
tel 6397 670

 

Riigihange vedaja leidmiseks Rohuküla – Heltermaa ja Kuivastu-Virtsu parvlaevaliinidel
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) korraldab riigihanke vedaja leidmiseks Rohuküla – Heltermaa ja Kuivastu-Virtsu parvlaevaliinidel, õigusega omandada liiniveoks kasutatavad jääklassiga  reisiparvlaevad. Hange toimub väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2014. a kell 17:00 e-mailile: jaak.kaabel [at] mkm.ee

Lisainfo:
Jaak Kaabel
Lennundus- ja merendusosakonna juhataja
jaak.kaabel [at] mkm.ee
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

Teated

 

MKM paneb ELMO renditeenuse koos elektiautode ja laadijatega enampakkumisele
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium paneb avalikule enampakkumisele ELMO Rendi ehk elektromobiilsuse programmi raames loodud elektriautode renditeenuse koos selle juurde kuuluva masinapargiga, milles sisaldub 31 elektriautot (Nissan Leaf, Mitsubishi i-Miev) ja 15 laadijat, lisaks uuele omanikule teenuse jätkamise hõlbustamiseks ka tänane kliendibaas ja kasutusstatistika.

Enampakkumise tingimuseks on, et renditeenuse ülevõtja jätkab teenuse pakkumist vähemalt kolm aastat, mille jooksul on tal ka õigus kasutada ELMO kaubamärki.

Pakkumused tuleb esitada ministeeriumi kontorisse, asukohaga Harju tn 11, 1115072 Tallinn.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.05.2017 kell 15.00.

Lisainfo: Juku Paulus, juku.paulus [at] mkm.ee.

Tutvu lähemalt:

 

Töökohtade kaardistamise ja analüüsi tellimine

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, registrikood 70003158, aadress Harju 11, Tallinn 15072 tellib perioodil 22.-29.02.2016 töökohtade kaardistamise ja analüüsi, mille tulemusena valmivad ettepanekud Suur-Ameerika büroohoones tegevuspõhise töökeskkonna rakendamiseks. Täpsem info Marve Kaljumäe, marve.kaljumae [at] mkm.ee.

 

Hoonestusloa menetluse algatamine

 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teatab Veeseaduse § 227 lõike 3 alusel hoonestusloa menetluse algatamise ettepaneku esitamise kavatsusest seoses OÜ Vamako esitatud hoonestusloa taotlusega, mille kohaselt kavandatakse Saaremaa põhjarannikule Küdema lahte rajada üks või võimalusel kaks kalakasvatuslikku sumbakomplekti. Sumpade asukoht on tervikuna Küdema lahe hoiualal, mis kuulub ka Natura 2000 võrgustikku Küdema lahe linnu- ja loodusalana. Hoonestusloa eeldatav tähtaeg on 30 aastat. 
 
OÜ Vamako 27.11.2012. a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 227 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi avalikus dokumendiregistris www.mkm.ee (asjas nr 12-00852) või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis aadressil Harju tn 11, 15072 Tallinn, kontaktisik haldusosakonna juhataja asetäitja Taivo Linnamägi, tel. 625 6439 või e-post taivo.linnamagi [at] mkm.ee.
 

Balticconnector’i, Soome ja Eesti vahelise maagaasitorustiku keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

 

Kutsume asutusi ja avalikkust osalema maagaasitorustiku Balticconnector’i (edaspidi torujuhe) rajamise projekti keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikul väljapanekul ja avalikul arutelul.

Vabariigi Valitsus algatas hoonestusloa menetluse 12.12.2013. a korraldusega nr 555 (kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/akt/317122013006) Gasum Oy 14.05.2013. a taotluse alusel kavandatava torujuhtme rajamiseks Soome lahte. KMH läbiviimise eesmärk on välja selgitada kavandatava tegevusega eeldatav kaasnev negatiivne keskkonnamõju ning võimalused selle vältimiseks või leevendamiseks.

Hoonestusloa andmise ja torujuhtme rajamise või hoonestusloa andmata jätmise otsustaja on Vabariigi Valitsus, hoonestusloa menetleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Harju 11, 15072 Tallinn), kontaktisik Taivo Linnamägi (tel. 625 6439, e-post taivo.linnamagi [at] mkm.ee).

Projekti arendaja on Gasum Oy (Soome registrikood 0969819-3, asukoht Miestentie 1, P.O BOX 21, FI-02151 Espoo, Finland), kontaktisik projekti direktor Timo Kallio, tel. +358 500 723 650, e-post timo.kallio [at] gasum.fi, projekti konsultant on Pöyry Finland Oy (asukoht Jaakonkatu 3, Vantaa, Finland), kontaktisik Terhi Rauhamäki, tel. +358 10 33 21420, e-post terhi.rauhamaki [at] poyry.com ja Entec Eesti OÜ (asukoht Pärnu mnt 160J, 11317 Tallinn), kontktisik Andres Piirsalu, tel. 501 9662, e-post andres.piirsalu [at] entec.ee.

KMH aruande avalik väljapanek toimub 11.05-07.07.2015. a ning sel ajal on võimalik materjalidega tutvuda:

Ettepanekute esitamise võimalused:
Arvamused, ettepanekud ja vastuväited KMH osas palume esitada kirjalikult hiljemalt 07.07.2015. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile aadressil Harju 11, 15072 Tallinn või e-postiga info [at] mkm.ee.

 

KMH aruande avaliku arutelu toimumise aeg ja koht:
Torujuhtme projekti KMH aruande avalikud arutelud toimuvad 11.08.2015. a algusega kell 17:00 Paldiski Vene Põhikoolis (Peetri 26, 76805 Paldiski) ja 12.08.2015. a algusega kell 17:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Harju 11, 15072 Tallinn, aatriumi saalis).
Arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande osas on võimalik esitada veel ka KMH aruande avalikel aruteludel.

Avaliku arutelu eeldatav päevakava:
1.    Sissejuhatus.
2.    Projekti tutvustus, sh tehniline kirjeldus.
3.    KMH aruande tutvustus.
4.    Küsimused, arutelu.

Kavandatud tegevuse lühikirjeldus ja eesmärk:
Torujuhe rajatakse Soome lahte ning see ühendab Soome ja Eesti gaasi ülekandesüsteemid. Torujuhtme rajamise eesmärk on riikide maagaasi tarnimise valikuvõimaluste, varustuskindluse ja gaasi regionaalse kättesaadavuse parandamine, samuti energiaülekannete töökindluse tagamine erinevate olukordade tarbeks nii Soomes kui ka Balti riikides. Kuna torujuhe läbib ka Soome majandusvööndit ja territoriaalvett, siis on Eesti ja Soome piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni (ehk Espoo konventsiooni) kohaselt nii päritolu- kui ka mõjutatav pool.
Eestis jõuab torujuhe maale Pakri poolsaarel Paldiski linna territooriumil (sobivateks kohtadeks on Kersalu või Pakrineeme). Soomes jõuab torujuhe maale Inkoos.

Avamere torujuhtme asukoha ja marsruudi määramisel võeti arvesse torujuhtme pikkust, külgnevaid alasid, laevateid, riigikaitse aspekte, ankurdusalasid, geofüüsilisi tegureid ja merepõhja omadusi. Samuti arvestati olemasolevate gaasivarustussüsteemidega ning võimaliku regionaalse LNG terminali asukohaga. Soomes Inkoost lõuna pool paiknevas saarestikus uuriti kahte alternatiivset marsruuti, Eestis ühte marsruuti, mille kavandamisel kaaluti optimaalsemat marsruuti, mis vastab strateegilistele, tehnilistele, keskkonnaalastele ning majanduslikele kriteeriumidele. Lõplik torujuhtme marsruut määratakse kavandatava torujuhtme ümbruse, maabumispunktide ja maapealsete rajatiste kohta teostatavate uuringute, sh keskkonnamõjude hindamise tulemuste põhjal.

Torujuhtme aastane gaasi ülekandevõimsus on 2 miljardit m3 ja maksimaalne tunnivõimsus 300 000 m3. Eelprojekti kohaselt on avamere torujuhtme läbimõõt 0,508 m. Torujuhtme kavandatav kasutusaeg on u 50 aastat. Torujuhtme kavandatav ehitusaeg on 2016-2017. a ning kasutuselevõtt 2018. a.

Kõnealune KMH viidi läbi koostöös Soomega. Samuti koostati projektile üks KMH aruanne, mis käsitleb nii riikide kohalikke mõjusid kui ka võimalikke piiriüleseid mõjusid. Käesolev KMH aruande avalikustamine on ühtlasi ka piiriülese mõju hindamise avalikustamine.  
KMH ning selle käigus läbi viidud uuringute tulemuste heakskiitmise järel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil võimalik teha ettepanek Vabariigi Valitsusele hoonestusloa andmiseks või sellest keeldumiseks.