Sa oled siin

Ministeeriumi tutvustus

Majandus- ja Kommunikat-siooniministeeriumi eesmärk on tõsta Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja seeläbi inimeste jõukust.
 

 • Ministeerium töötab oma valitsemisala valdkondades välja riigi arengukavad ja tagab nende kooskõla üleriigiliste arengukavadega, samuti korraldab nende finantseerimise, elluviimise ja tulemuste hindamise.
 • Koostöös teiste ministeeriumidega osaletakse üleriigiliste majanduse arengut käsitlevate arengukavade väljatöötamisel.
 • Valitsemisala valdkondade korraldamiseks koostatakse õigusaktide eelnõusid ja täidetakse nendega määratud ülesandeid.
 • Valitsemisalas korraldatakse koostööd Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
 

Meie strateegilised eesmärgid on:
 

 • Ettevõtlikkust ja uuendusmeelsust soosiv riik
 • Ekspordi kasv
 • Impordi asendamine
 • Majanduskeskkonna atraktiivsus 
 • Igas olukorras toimiv taristu
 • Infoühiskonna areng
 • Targem tarbimine
 • Suurem turg

 

Ministeeriumi osakonnad ja nende põhitegevus

 

 • Avalike suhete osakond
  • Avalike suhete osakond informeerib avalikkust ministeeriumi tegevusest. Osakond korraldab ministeeriumi ja avalikkuse vahelisi suhteid ning koostab ministeeriumi osakondade avaliku suhtluse kavad.

 • Ehitus- ja elamuosakond
  • Ehitus- ja elamuosakond töötab välja riigi arengukavad ehitus- ja elamumajanduse valdkonnas ja tagab nende täitmise; koordineerib ehitusvaldkonna standardimist, vastavushindamist ja turujärelevalvet ning ehitusalast riiklikku järelevalvet; haldab ja arendab ehitisregistri tegevust ning valmistab ette elamumajandust reguleerivate õigusaktide eelnõud.

 • Energeetikaosakond
  • Energeetikaosakond osaleb riigi kütuse- ja energiamajanduse efektiivsust, konkurentsivõimet ja keskkonnasäästlikkust taotlevate arengukavade väljatöötamisel ja tagab nende elluviimise, korraldab vedelkütusevaru haldamist ning valmistab ette energeetika valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõud.

 • Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond
  • Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond jälgib ministeeriumi ja selle valitsemisala kohustuste täitmist, mis on seotud Euroopa Liidu, WTO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide liikmesusega; osaleb Euroopa Komisjoni ja Nõukogu komiteede ja töögruppide töös ning juhib Eesti positsioonide ettevalmistamist; nõustab Euroopa Liidu küsimustes; korraldab EL-i liikmesriikide vahelist andmebaasi SOLVIT tegevust Eestis ning arendab rahvusvahelisi koostöösuhteid.

 • Infotehnoloogia osakond
  • Infotehnoloogia osakond kavandab ja juhib ministeeriumi ja selle valitsemisala riigiasutuste infosüsteemide arendustegevust, haldab ja teostab järelevalvet infosüsteemide üle ning varustab ministeeriumi infotehnoloogilise riist- ja tarkvaraga.

 • Infoühiskonna teenuste arendamise osakond
  • Infoühiskonna teenuste arendamise osakond koordineerib avalike teenuste ning avaliku sektori asjaajamist ja elektroonilise dokumendihalduse arendamist, lähtudes riigi infosüsteemi ja infotehnoloogia pakutavatest võimalustest.

 • Kriisireguleerimise osakond
  • Kriisireguleerimise osakond juhib ja korraldab ministeeriumi kriisireguleerimis- ja riigikaitseliste ülesannete täitmist, analüüsib rahvusvahelise koostöö võimalusi ja vajadusi ning koordineerib vastavat koostööd Euroopa Liidu ja NATOga.

 • Lennundus- ja merendusosakond
  • Lennundus- ja merendusosakond töötab välja tsiviillennunduse, mere- ja siseveelaevaliikluse, nende ohutuse ja keskkonnakaitse, lennunduse julgestuse, õhu- ja veesõidukite tehnilise seisundi, lennundusettevõtluse, kaubandusliku meresõidu, lennuväljade ja -jaamade ning sadamate tööga seotud riigi arengukavad, tagab nende elluviimise, valmistab ette valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõud ning osaleb valdkonda puudutavas rahvusvahelises koostöös.

 • Majandusarengu osakond
  • Majandusarengu osakond kujundab ja koordineerib poliitikaid, mis on suunatud majanduse ja ettevõtluse arengu toetamisele, ekspordi arengule, välisinvesteeringute kaasamisele ja arendustegevusele; teostab ministeeriumi valitsetavate riigi äriühingute arengu seiret ja pakub analüütilist tuge; koostab ministeeriumi põhitegevuse valdkondades majandusanalüüsi ja -prognoose ning uurib poliitikate mõju; osaleb ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamisel.

 • Personalijuht
  • Personalijuht korraldab ministeeriumi arengusuundadest lähtuva personalipoliitika ja koolitusstrateegia väljatöötamist, nüüdisajastamist ning elluviimist. Personalijuht koordineerib ministeeriumi valitsemisala personalitööd ja osaleb organisatsioonikultuuri tugevdamises, kavandades ja toetades ühiseid väärtusi kujundavaid tegevusi.

 • Riigi infosüsteemide osakond
  • Riigi infosüsteemide osakond juhib riigi infosüsteemide arendamist, vastavate arengukavade väljatöötamist ja nende elluviimist; osaleb Euroopa Liidu struktuurifondidega seotud tegevuses infoühiskonna arendamisel ning valmistab ette infotehnoloogia valdkonna õigusaktide eelnõud.

 • Sideosakond
  • Sideosakond osaleb riigi arengukavade väljatöötamisel telekommunikatsiooni ja postside valdkonnas, tagab arengukavade elluviimise ja valmistab ette valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõud.

 • Siseauditi osakond
  • Siseauditi osakond korraldab ministeeriumis ja selle valitsemisala asutustes, samuti teistes õigusaktide või lepingutega määratud asutustes auditeid, et anda sõltumatu hinnang nende tegevuse seaduslikkuse, sihipärasuse, säästlikkuse, tõhususe, mõjususe ja sisekontrollisüsteemide toimimise kohta; teeb ettepanekuid sisekontrollisüsteemide täiustamiseks.

 • Siseturuosakond
  • Siseturuosakond korraldab kaubanduse, turismi, kaupade ja teenuste vaba liikumise, tarbijakaitse, turujärelevalve, tööstusomandi kaitse, kvaliteedi infrastruktuuri ja konkurentsialaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamist; juhib Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist siseturu infosüsteemi IMI; osaleb valdkondlike arengukavade väljatöötamises; korraldab Euroopa Liidu ühtse siseturu nelja põhivabaduse rikkumisega seotud vaidluste lahendamise süsteemi SOLVIT tööd; haldab ja arendab majandustegevuse registrit.

 • Teede- ja raudteeosakond
  • Teede- ja raudteeosakond osaleb riigi arengukavade väljatöötamisel teedevõrgu, veoste- ja sõitjateveo, raudteeinfrastruktuuri, raudteetranspordi logistika, raudtee reisijate- ja kaubaveo, sõidukite, raudteeveeremi, tee- ja raudteeliikluse ning nende liiklus- ja keskkonnaohutusega seotud valdkondades, tagab nende arengukavade elluviimise ja valmistab ette valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõud.

 • Transpordi arengu ja investeeringute osakond
  • Transpordi arengu ja investeeringute osakond töötab välja transpordipoliitika koos vajalike tegevuskavade ja rakendusaktidega, tagab nende elluviimise, planeerib riigi transpordi infrastruktuuri investeeringud ning korraldab nende kasutamist, samuti teostab valdkonna järelevalvet.

 • Välisvahendite osakond
  • Välisvahendite osakond koordineerib ministeeriumi strateegia ja Euroopa Liidu struktuurivahendite strateegia ministeeriumi valdkondi käsitlevate osade väljatöötamist; tagab välisabi vahendite efektiivse kasutamise ministeeriumi valitsemisalas; teostab välisvahendite kasutamise üle seiret ja järelevalvet.

 • Õigusosakond
  • Õigusosakond juhib ministeeriumi õigusloomet, sealhulgas ühtsete põhimõtete, terminoloogia ja metoodika kasutamist. Osakond tagab väljatöötatavate õigusaktide eelnõude omavahelise seostatuse ning põhiseadusele ja seadustele vastavuse, lisaks annab osakond õigusnõu ministeeriumi juhtkonnale ja osakondadele ja korraldab ministeeriumi õigushuvide esindamist.

 • Eelarveosakond
  • Eelarveosakond korraldab ja koordineerib ministeeriumi, valitsemisala valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste finantsjuhtimist, sealhulgas eelarvestamine, finantsaruannete koostamine, eelarve täitmise jälgimine, ning ministeeriumi ja RTK vahelise suhtluse koordineerimine, samuti valitsemisalas oleva riigivara haldamise ja arvestamise koordineerimine.
 • Ohutusjuurdluse Keskus
  • Ohutusjuurdluse Keskus uurib lennu-, laeva- ja raudteeliiklusõnnetusi, selgitab välja nende põhjused ning teeb ettepanekuid liiklusohutuse suurendamiseks. Ohutusjuurdluse Keskus osaleb oma tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide, poliitikate ja strateegiate väljatöötamisel ning valmistab ette ja viib ellu erinevaid projekte, sealhulgas rahvusvahelisi.

 

Viimati uuendatud: 30. Jaanuar 2018