Sa oled siin

Ministeeriumi haldusala asutused

Andmed ministeeriumi haldusalla kuuluvate asutuste, mittetulundusühingute, sihtasutuste, ametite ja äriühingute kohta.

 • Ametid
  • Lennuamet
   • Lennuamet teostab tsiviillennunduse riiklikku järelevalvet ja teeb ettekirjutusi seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  • Maanteeamet
   • Maanteeamet teostab riigi poliitika ja arengukavade elluviimist ja riikliku järelevalvet ning teeb ettekirjutusi seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks  teehoiu, liiklusohutuse, ühistranspordi ja liiklusvahendite keskkonnaohutuse valdkonnas.
  • Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
   • Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus.
  • Tarbijakaitseamet
   • Tarbijakaitseamet teostab riikliku järelevalvet ja teeb ettekirjutusi seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks tarbijakaitse valdkonnas.
  • Tehnilise Järelevalve Amet
   • Tehnilise Järelvalve Amet teostab riiklikku järelevalvet, teeb ettekirjutusi ning menetleb süütegusid järgmistes valdkondades: elektrooniline side, infoühiskonna teenus, ringhäälingu sagedushaldus ja meediateenused, digitaalallkirja sertifitseerimine- ja ajatempliteenuse osutajate registreerimine, raudtee, kaevandamine, lõhkematerjalide ja pürotehniliste toodete, ohtlike kemikaalide käitlemine, surveseadmete, tõsteseadmete, masina-, küttegaasi- ja elektriohutus ning ehituse ja legaalmetroloogia.
  • Veeteede Amet
   • Veeteede Ameti tegevusvaldkonda kuulub riikliku järelevalve teostamine ning seadustest tulenevatest kohustustest ettekirjutuste tegemine ohutu ja turvalise veeliikluse tagamiseks Eesti Vabariigi merealadel ning laevatatavatel siseveekogudel.
 • MTÜ-d
  • MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus
   • MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus pakub tugiteenuseid intellektuaalomandi ja tehnoloogiasiirde vallas. Keskus teostab erinevaid intellektuaalomandi alaseid uuringuid ja pakub infoteenuseid. Vajadusel nõustatakse ettevõtteid intellektuaalomandi küsimustes ja korraldatakse koolitusi.

  • MTÜ Eesti Standardikeskus
   • MTÜ Eesti Standardikeskus tegutseb Eesti standardimisorganisatsioonina nõuetele vastavuse seaduse alusel. Standardikeskuse tegevuse eesmärk on koostada ja avaldada standardeid, luua standardimistegevuseks sobiv keskkond ning esindada Eestit rahvusvahelises standardimises.

    Standardikeskuse asutajaliikmed on Eesti Vabariik, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.

  • MTÜ Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee
   • MTÜ Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee põhitegevuseks on oma liikmete huvide esindamine Maailma Energeetikanõukogu töös ning katuseorganisatsiooniks olemine kõigile Eesti energeetikaalastele huvigruppidele. Eesmärgiks on säästliku energiavarustuse ja kasutuse edendamine kooskõlas Maailma Energeetikanõukogu põhimõtetega.

    MTÜ Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee liikmed on Eesti Vabariik, Eesti Energia AS, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, AS Eesti Gaas, Eesti Gaasiliit, Eesti Elektritööstuse Liit.

 • Eesti Arengufond
  • Avalik-õiguslik juriidiline isik Eesti Arengufond on Riigikogu poolt loodud ajutrust ja investeerimisfond, mille pikaajaliseks eesmärgiks on ergutada ja toetada Eesti majanduses muutusi, mis aitavad majandust ajakohastada, ekspordi kasvu tagada ning uusi kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti luua. Arengufondil on kaks tegevussuunda: investeerimine ja arenguseire, tagab Vabariigi Valitsuse õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja seadustele vastavuse.
   Eesti Arengufond on likvideerimisel.

   Nõukogu: Ville Jehe, Jaan Männik, Volli Kalm, Mart Einasto, Maris Lauri, Jevgeni Ossinovski, Andres Keevallik, Valdo Randpere, Indrek Saar, Urve Palo, Kadri Simson

 • Sihtasutused
  • EAK (SA Eesti Akrediteerimiskeskus)
   • SA Eesti Akrediteerimiskeskuse põhitegevuseks on katse- ja kalibreerimislaborite, sertifitseerimist ja inspekteerimist teostavate isikute erialase pädevuse hindamine ja akrediteerimine ning järelevalve teostamine hinnatud ja akrediteeritud asutuste üle.

    Juhatus: Kristiina Saarniit
    Nõukogu: Mart Noorma, Ando Leppiman, Ago Pelisaar

  • Eesti Interneti Sihtasutus
   • Eesti Interneti Sihtasutuse põhitegevus on Eesti maatunnusega tippdomeeni haldamine ja turvalisuse tagamine ning Internetikogukonna, sealhulgas riigi esindamine rahvusvahelises Internetikogukonnas sh ICANN-s.

    Juhatus: Heiki Sibul
    Nõukogu: Erkki Koort, Mati Leet, Tiit Vapper, Aet Rahe, Ivar Tallo, Reet Roos

  • EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)
   • EAS on eesti riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suurimaid institutsioone pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile finantseerimistooteid, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

    Juhatus: Hanno Tomberg, Indrek Kaju ja Sigrid Harjo
    Nõukogu: Toomas Talts, Erki Mölder, Anto Liivat, Kaia Sarnet, Viljar Lubi ja Anne Sulling
  • Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
   • Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse põhieesmärgiks on ettevõtluskeskkonna arendamine viies Ida-Virumaa tööstusliku traditsiooniga omavalitsuses (Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Püssi, Kiviõli).

    Juhatus: Teet Kuusmik
    Nõukogu: Vello Juhkov, Tarmo Tammiste, Sven Kirsipuu, Riina Ivanova, Regina Raukas, Dmitri Dmitrijev, Andres Talijärv

  • Sihtasutus KredEx
   • KredEx korraldab tagatiste ja garantiide andmist. Põhitegevuseks on parandada Eesti väikeettevõtete rahastamisvõimalusi, vähendada ekspordiga seotud krediidiriske ning võimaldada inimestel rajada või renoveerida oma kodu.

    Juhatus: Lehar Kütt
    Nõukogu: Merike Saks, Raivo Rand, Marina Kaas, Valdo Randpere, Rene Tammist, Kaia Iva, Katrin Rasmann

  • Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS)
   • Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse põhitegevuseks on tagada riigi funktsioneerimiseks, avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks vajalike eriotstarbeliste telekommunikatsioonivõrkude pidev toimimine, kvaliteet ja turvalisus.

    Juhatus: Laur Lemendik
    Nõukogu: Tõnis Saar, Toomas Vaks, Merike Saks, Lauri Lugna, Jonatan Vseviov, Margus Noormaa

  • Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL
   • Tallinna Teaduspargi Arendamise SA pakub teadusmahukatele ettevõtetele rendi- ja infrastruktuuriteenust koos olulist väärtust lisavate ärialustust- ja äriarendusteenustega ning spetsiifilisest ettevõtluskooslusest tulenevat sünergilist eelist.

    Juhatus: Jaak Raie
    Nõukogu: Tea Varrak, Kairi Vaher, Regina Raukas, Indrek Reimand, Andres Keevallik, Laine Randjärv, Jaanus Mutli, Piret Treiberg

 • Riigi osalusega äriühingud