Sa oled siin

Ehitus- ja elamuvaldkonna juhendmaterjalid

Vastuvõetud õigusaktide seletuskirjad
 

2017 Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded
2017 Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded, lisa 1
2018 Hoone energiatõhususe miinimumnõuete ja hoone energiatõhususe arvutamise metoodika määruse muutmine
2018 Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord määruse muutmine (kiirgusohutus)
2018 Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele
2018 Eluruumile esitatavad nõuded määruse muutmine (lifti paigaldamine)
2018 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded
2018 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded - Lisad
2019 Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika ja energiamärgise nõuete muutmine
2019 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse nr 63 ning majandus- ja taristuministri määruste nr 28, 58 ja 36 muutmine

 

Lepingute juhendid ja näidised
 

2016 Ehituskonsultatsiooni lepingu seletuskiri
2016 Ehituskonsultatsiooni lepingu eritingimused
2016 Ehituskonsultatsiooni lepingu üldtingimused
2013 Ehituse töövõtulepingute üldtingimused
2013 Sissejuhatus kinnisvara korrashoiuteenuste üldistele lepingutingimustele
2013 Kinnisasja korrashoiuteenuste tervikkäsundi üldised lepingutingimused
2013 Kinnisvara korrashoiu haldusteenuse käsunduslepingu üldised tingimused
2013 Kinnisvara korrashoiu haldusteenuse käsunduslepingu üldised tingimused lühiversioon
2013
2007 Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused


Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel
 

2015 Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel - Juhend
2015 Ehitisregistri andmebaasi digitaalselt sisestatavate ehitiste kihinimede loetelu ja tehnilised nõuded - Lisa 1
2015 Üldlevinud projekti dokumentide failinimede moodustamise näited Lisa 2
2015
2015 Soovituslikud projektiosade alamjaotusega tähised Lisa 4
2015 Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile

 

Ehituskonsultandi valimine

2013 FIDIC juhend konsultandi valimiseks


Ehitustoodete regulatsioon ja müügitingimused
 

2005 Ehitustoodete üldised müügitingimused 
2005 Ehitustoodete üldised müügitingimused (näidisleping)
2005 Ehitustoodete üldised müügitingimused (näidislepingu lühivariant)
2015 Ehitustoodete CE-märgis lahtiseletatuna

 

Viimati uuendatud: 28. August 2019