Elamumajandus

Elamumajandus hõlmab riigi eluasemepoliitika kujundamist, peamiselt elamufondi korrashoidu jätkusuutlikul tasemel.
 

Eluasemevaldkonna pikaajalisemad eesmärgid on:

  • Eluaseme kättesaadavus Eesti elanikele

  • Eluasemefondi kvaliteet ja jätkusuutlikkus

  • Eluasemepiirkondade mitmekesisus ja tasakaalustatud säästev areng

Elamu- ja kommunaalmajanduse korralduse eest vastutab põhiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi oma haldusterritooriumil kohalik omavalitsus.

Riigi ülesanne on luua eluasemeturul tingimused, mis võimaldavad eluruumide omanikel ja üürnikel oma eluasemeprobleeme võimalikult iseseisvalt lahendada. Seda tehakse õigusliku regulatsiooni, institutsionaalse korralduse ja toetusmeetmete abil. Samuti on riigi eesmärk teha elamusektori arendamisel koostööd valdkonnas tegutsevate katusorganisatsioonidega.

Elamumajandus

 

Arengukavad

 

2013. aastal alustati elamumajanduse valdkonna arengukava väljatöötamist “Eesti energiamajanduse arengukava 2030+, visiooniga aastani 2050” raames.
 

Valdkonna uus arengukava keskendub peamiselt hoonete energiatarbimise vähendamisele.

Aastal 2008 kiitis valitsus heaks valdkondliku strateegia “Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008–2013”.

Arengukava rakendamise perioodil 2008–2013 toetati kodutoetuse raames üle 1800 paljulapselise pere eluasemetingimuste parandamist.

Euroopa Liidu vahenditest toetati energiaauditite, ehitusekspertiiside ja -projektide teostamist korterelamute energiakulukuse ja tehnoseisundi kaardistamiseks ning rekonstrueerimistööde teostamiseks. 

Aastatel 2009–2013 väljastas KredEx korterelamute renoveerimislaenu programmi alusel 591 laenu. Aastatel 2010–2013 esitas 566 korterelamut taotluse muuta korterelamu energiatõhusaks CO2 kvoodimüügi eraldisest saadava rekonstrueerimistoetuse abil.

KredEx on lisaks korraldanud mitmeid üle-eestilisi energiasäästlikkuse koolitusi ja meediakampaaniaid. 

Miljööväärtuslike eluasemepiirkondade elanike teadlikkuse tõstmiseks ja elamute säästva renoveerimise propageerimiseks on kasutusel veebileht www.miljooala.ee.

Elamumajanduse meetmed

Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus

Meetme eesmärgiks on väikeelamute vedelkütust kasutavate katelseadmete asendamine taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega, vähendamaks muuhulgas väikeelamute energiatarbimist ning soodustamaks taastuvenergiaallikatest energiatootmist.

Meetme eelarve sõltub kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega enampakkumiste tulemusel 2014.- 2017. aastal saadavast ja selleks sihtotstarbeks suunatavast mahust. Riigi eelarvestrateegia 2015–2018 kohaselt kavandatakse CO2 kvoodimüügi tulust rahastada väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemi uuendamise toetust 2014.–2017. aastal 5 miljoni euro ulatuses.

Toetus on mõeldud hoonetele, mis vastavad järgmistele tingimustele:

Väikeelamut kasutatakse alaliseks elamiseks.

Elamu kasutamise otstarve vastab järgmistele ehitisregistri kannetele: üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu ja muu kahe korteriga elamu.

Selle soojusvarustuse liigina on märgitud lokaalküte ja energiaallika liigina vedelkütus.

Potentsiaalseid elamuid, mis võivad vajada energiakasutuse kaasajastamiseks rekonstrueerimist, on kuni 2000.

Meede avanes 2014. aasta 18. detsembril.

Toetuse taotlemine KredExis »

Kasutusest välja langenud elamu lammutamise toetus

Meetme eesmärgiks on aidata kohalikke omavalitsusi lammutada kasutusest välja langenud elamuid, mis on muutunud ebaesteetiliseks, varisemis- või tuleohtlikuks ning mille renoveerimine on ebaotstarbekas ja mida ei ole õnnestunud võõrandada. Vabanevat maad saaks omavalitsus korrastada ja kasutada näiteks põllumajanduse arendamiseks või kujundada avalikuks ruumiks.

Riik katab kasutusest välja langenud kohaliku omavalitsuse üksuste omandis olevate või hoonestusõigusega koormatud kinnistul asuvate hoonete lammutamise kuludest kuni 70%. 

Kokku on meetmele eraldatud 700 000 eurot. Maksimaalne võimalik toetusmaht taotleja kohta on 60 000 eurot.

Meede avanes 2015. aasta 20. veebruaril.

Toetuse andmise tingimused »
Ministri käskkiri toetuse andmise tingimuste muutmise kohta
 »
Toetuse taotlemine KredExis »

Korterelamute rekonstrueerimise toetamine

Toetusmeetme eesmärk on olemasolevate korterelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine ning taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine. Toetuse abil vähenevad kodumajapidamiste energiakulud ning pikeneb ka hoonete eluiga ning paraneb üldine elukeskkond.

Meetme maht on 102 miljonit eurot, millest saab hinnanguliselt rekonstrueerida 1000 korterelamut.
 
Sihtgrupiks on enne 1993. aastat ehitatud korterelamud, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse omandis, majas peab olema vähemalt kolm korterit.
 
Toetust rekonstrueerimistööde teostamiseks hakatakse andma kolmes osakaalus – 15%, 25% ja 40% tööde maksumusest, osakaal sõltub saavutavast energiasäästust ja tehtavatest töödest. Erandina on Ida-Virumaal paiknevate korterelamute toetuse määr tulenevalt selle regiooni elamute mahust ning seisukorrast 10% võrra kõrgem.
 
Meede avanes 2015. aasta 1. aprillil ja taotlusi võtab vastu KredEx.

Toetuse andmise tingimused »
Toetuse taotlemine KredExis 
»

Kodutoetus lasterikastele peredele

Toetusmeetme eesmärk on parandada ja kaasajastada eluasemetingimusi lasterikastel peredel, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last.

Toetust saavad taotleda ka varasemalt toetust saanud pered. Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.

Toetuskõlblikud tegevused on eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, renoveerimine, eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine või asendamine, eluaseme soetamine, eluasemelaenu põhiosajäägi tasumine, eluaseme ehitamise või renoveerimisega seotud ehitusprojekti koostamisega ning omanikujärelevalve teostamisega seotud kulude katmine.

Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 7 000 eurot. Kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks kahekordne toetuse määr (14 000 eurot) projekti kohta. Korduvtaotleja võib toetust taotleda kuni 5 000 eurot. Taotletavatele summadele lisandub tulumaks.
 
Meede avanes 2015. aasta 19. juunil ja taotlusi võtab vastu KredEx.
 
 

Koostöö ja partnerid