Sa oled siin

Brexit - mis muutub kodaniku ja ettevõtja jaoks?

Mis on Brexit?
 

Brexit on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust. Ühendkuningriigi valitsus teatas 29. märtsil 2017 Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest astuda välja Euroopa Liidust. Ühendkuningriik valmistub Euroopa Liidust lahkuma 31. jaanuar 2020. Pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust hakkab kehtima üleminekuperiood, mis kestab 31. detsembrini 2020. Kuni selle kuupäevani on Ühendkuningriik Euroopa Liidu liikmesriik ning tema suhtes kehtivad kõik sellega kaasnevad õigused ja kohustused.

Euroopa Liidust väljaastumise läbirääkimised (EL-i lepingu art 50 alusel) Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel on ajutiselt peatunud, Euroopa Ülemkogu ja Ühendkuningriigi valitsus on väljaastumislepingu heaks kiitnud. Leping vajab jõustumiseks veel ratifitseerimist Ühendkuningriigi parlamendis ja nõusolekut Euroopa Parlamendilt.

 

Reisimine

 

Lepinguga lahkumine:

 • Lepinguga lahkumisel järgneb üleminekuperiood, mis kestab kuni 31. detsember 2020, mille ajal kehtib jätkuvalt Euroopa Liidu õigus Ühendkuningriigis Euroopa Liidu kodanikele.
 • Pärast üleminekuperioodi kehtivad Euroopa Liidu kodanikele kolmada riigi õigussätted ja Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevastest kokkulepetest tulenevad tingimused.
 • Ühendkuningriigi lepinguga lahkumise korral on Euroopa Liidul kavas briti kodanikele kehtestada lühiajalisteks viibimisteks viisavabadus, eeldusel, et Ühendkuningriik vastab samaga. Sellisel juhul saaksid Euroopa Liidu kodanikud reisimisel viibida Ühendkuningriigis (ja vastupidi) 90 päeva 180 päeva jooksul.

 

Lennureisijale:

 • On tehtud olulisel määral pingutusi, et lennud Eesti ja Ühendkuningriigi vahel jätkuksid ka pärast leppeta lahkumist tänases mahus ja aegadel.
 • Kui lennud tühistatakse (lennuettevõtjast mitteoleneval põhjusel), siis saab reisija nõuda pileti hinna hüvitamist nagu seni.
 • Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel reisimisel pärast 31. oktoobrit 2019 soovitame reisidokumendina kindlasti kaasa võtta kehtiv pass. Kuigi ÜK on andnud märku kavatsusest aktsepteerida ka ID-kaarte, siis leppeta lahkumise korral pole võimalik garanteerida, et sellest piisab. Pass aitab vältida võimalikke lisatõrkeid piiriületusel. Samuti tasub arvestada tavalisest aeglasema dokumendikontrolliga piiril.

Tallinna Lennujaam

 

Autoga sõitmine:

 • Juhilubade tunnustamisega laias laastus probleeme ei teki. Ühendkuningriigi juhilubade tunnustamise aluseks saab ÜK leppeta lahkumise korral Maanteeliikluse Viini konventsioon, millega nii Eesti kui Ühendkuningriik on liitunud.
 • Liikluskindlustuses muutub vajalikuks rahvusvahelise rohelise kaardi olemasolu nii Eesti sõidukijuhtidel Ühendkuningriigis kui ka vastupidi.
 

Töötamine

 

EL riikide kodanike töötamine Suurbritannias

 • Ühendkuningriigis töötab umbes 3,6 miljonit inimest teistest EL liikmesriikidest. Hinnanguliselt umbes 75% neist töötajatest kaotavad pärast Brexitit praegu kehtiva õiguse Ühendkuningriigis töötada.
 • Ühendkuningriigis ei kehti päras EL-ist välja astumist samasugune tööjõu vaba liikumise printsiip nagu ülejäänud liikmesriikides. See tähendab, et Euroopa Liidu liikmesriikide tööotsijad ei oma Ühendkuningriigis töötades eeliseid ega vastupidi.
 • EL-i kodanikud ja nende perekonnad, kes on elanud Ühendkuningriigis vähemalt viis aastat, saavad taotleda elamisluba („settled status”), mis annab neile õiguse elada ja  töötada Ühendkuningriigis tähtajatult.
  Vaata lisa ka Välisministeeriumi kodulehelt.

Briti alamate töötamine Eestis

 • Pärast Euroopa Liidust lahkumist (pärast üleminekuperioodi lõppu 31. detsembril 2020) ei kehti Briti alamatele Euroopa Liidu tööjõu vaba liikumise reeglid ning lähtuda tuleb samadest põhimõtetest, mis kolmandatest riikidest pärit töötajate puhul.
 • Kolmandate riikide kodanikud peavad Eestis töötamiseks taotlema elamisluba. Elamislubade andmist kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele reguleerib välismaalaste seadus.
 • Enne kui välismaalane saab taotleda politsei- ja piirivalveametilt elamisluba, peab tööandjal olema töötukassa luba välismaalase töölevõtmiseks.
 

Telekom

 • Rändlus – Euroopa Liidus on alates 2017. aastast mobiilse andmeside kasutamise eest rändlustasu küsimine keelatud. Ühendkuningriigis saab edaspidi rändlustasusid Eesti klientidele kehtestada. Seega võivad hinnad seal viibides kasutatud andmesidele nagu kõned ja internet tõusta. Sideoperaatoril on kohustus SMS-iga klienti sellistest tasudest teavitada.
 • Telefonikõnede hinnalaed – Euroopa Liidu hinnalaed enam Ühendkuningriigile nende liidust lahkumisel ei kehti. On võimalik, et sealt tulevad kõned muutuvad kallimaks ja see omakorda muudab ka vastupidi suunas kõned kallimaks. See on Ühendkuningriigi otsustada.
 

Siseturg ja kaubavahetus
 

Nii ekspordi- kui impordiprotseduurid Suurbritannia ja EL liikmesriikide vahel muutuvad oluliselt aeganõudvamaks ja keerukamaks. Ühendkuningriik muutub Euroopa Liidu jaoks „kolmandaks riigiks“, mis tähendab ka vastavate tolli- ja aktsiisieeskirjade kohaldumist.

Nii Suurbritannia kui EL liikmesriikide ettevõtted peavad kaubavahetuseks täitma tollideklaratsioone ning erinevaid ohutus- ja julgeolekuregulatsioone. Tollimaksuvaba kauplemine Ühendkuningriigi ja ELi vahel lõpeb.

Alates 2019. aasta 29. märtsist lõpetavad kehtivuse kõik Ühendkuningriigi aktsiisiload ning sellest hetkekst kohaldatakse Ühendkuningriigi ja EL-i vahel kaubeldavate kaupade suhtes samu nõudeid kui kolmandate riikide kaupadel.
 

Kaupade ja teenuste vahetus:

 •  Tööstustoodete importimine on sama, mis näiteks Hiinast või teistest Euroopa Liidust väljaspool asuvatest riikidest.
 • Teatud tööstustoodetele (nt elektri- ja elektroonikaseadmed, mänguasjad) väljastatud Ühendkuningriikide sertifikaadid kaotavad kehtivuse:
  • Eesti tootja, kes tööstustoote vastavushindamisel on siiani kasutanud Ühendkuningriikide vastavushindamisasutuse teenust, peab leidma uue vastavushindamisasutuse Euroopa Liidus.
  • Vastavushindamist vajavate tööstustoodete importimisel Ühendkuningriikidest tuleb jälgida, et tootele on vastavushindamise teinud Euroopa Liidus tunnustatud vastavushindamisasutus.
 • Tööstustoodete importimisel peavad tooted vastama Eestis kehtestatud nõutele ja vastupidi Ühendkuningriikidesse eksportimisel. Vastastikuse tunnustamise põhimõte enam ei kehti.
 • Kui Ühendkuningriigi reisiettevõtja pakub pakettreise Euroopa Liidu turule, peab tal olema maksejõuetusevastane kaitse vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kelle tarbijatele pakettreise pakutakse. Kui Ühendkuningriigi ettevõtja pakettreise müüb edasi liikmesriigi reisivahendaja, on vastutavaks reisivahendaja ja tal peab olema maksejõuetusevastane kaitse juhuks, kui Ühendkuningriigi korraldaja muutub maksejõuetuks. Välja arvatud juhul, kui reisivahendaja tõendab, et Ühendkuningriigi korraldajal on maksejõuetuskaitse vastavalt EL-i õigusele.
 • Eesti ja Ühendkuningriigi vahelist teenustekaubandust hakkab reguleerima Maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) teenustekaubanduse üldleping (GATS).
 • Eesti ettevõtjad peavad arvestama võimalike uute õiguslike ja administratiivsete tõketega. Näiteks tekib Ühendkuningriigil õigus nõuda:
  • teatud lepinguliste teenuseosutajate turulepääsu eeltingimusena majandusliku põhjendatuse testi rakendamist (nt juhtimiskonsultatsiooniteenused, tõlketeenused, inseneriteenused) või kolme-aastase valdkondliku töökogemuse olemasolu (nt raamatupidamisteenused, maksunõustamine, arhitektuuriteenused).
  • ettevõttesisese üleviimise korral, et teenuste osutamise eesmärgil lähetatud töötaja on töötanud samas ettevõttes vähemalt aasta vahetult enne üleviimise kuupäeva (üldnõue).
 • Enne Ühendkuningriigi lahkumist tunnustatud kutsekvalifikatsioonid jäävad leppeta lahkumise järel kehtima.
 

Kaubavedu

 • Veoettevõtjad peavad Ühendkuningriigiga kaubavedudel arvestama selleks kohustuslike tolliformaalsustega.
 • Autojuhtide load kehtivad ka pärast Brexitit. Lisaks juhiloale peab kaasas olema ka pass, ainult ID-kaardist enam ei piisa.
 • Ettevõtte tegevusloa kehtimise kaugem tulevik on veel lahtine, see sõltub läbirääkimiste tulemustest, aga 2019. aasta lõpuni saab suure tõenäosusega olemasoleva tegevusloaga vedusid teha.
 • Ühendkuningriigis kohapeal kabotaaživedusid teha enam ei saa.
 • Kindlasti pikenevad piiril ootejärjekorrad.
 • Autode tehnoülevaatus kehtib mõlemapoolselt ka pärast Brexitit.
 

Tollipiirangud tarbijale:

 

 • Ühendkuningriigist toodete ostmine on sama, mis mis nt Hiinast või teistest Euroopa Liidust väljaspool asuvatest riikidest.
 • Tarbija tellitud kaubale võivad rakenduda tavapärased maksud (käibemaks, tollimaks, aktsiis) ja tolliformaalsused.
 • Kui tollis tuvastatakse, et tarbija poolt tellitud toode ei vasta Eesti või Euroopa Liidu nõuetele, siis võidakse tellitud toode konfiskeerida.
 • Ühendkuningriigi kauplejalt ostmisel tuleb hoolikalt tutvuda lepingutingimustega ning arvestada asjaoluga, et lepingu täitmisega seotud vaidluse lahendamine toimub üldjuhul Ühendkuningriikide kohtus.

 

Lisainfo
 

Välisminister moodustas 10. veebruari 2017 käskkirjaga riigisisese töörühma Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise läbirääkimistel Eesti huvide kaardistamiseks ja Eesti seisukohtade väljatöötamiseks. Töörühma, mille liikmed on kõikide ministeeriumide esindajad, juhib välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Matti Maasikas.

Välisministeeriumi Euroopa osakond
Telefon: (372) 637 7260
E-post: vminfo [at] vm.ee

 

Viimati uuendatud: 10. Jaanuar 2020