Sa oled siin

Avalike teenuste nõukogu koosolekud

Avalike teenuste nõukogu tegutseb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures juures alaliselt, et toetada MKM-i avalike teenuste arengu koordineerimisel. Loe lisa avalike teenuste lehelt.

 

Koosolek 8. septembril 2020

 

 • Raimo Reiman andis ülevaate Riigi Infosüsteemide (RIA) teenusekasutajate rahulolu-uuringust.
 • Raimo Reiman andis ülevaate Artiklivaramu arenduste ajakavast.
 • Kutt Kommel andis ülevaate teenuste kvaliteedinäitajate esitamise juhise muudatustest.
 • Kvaliteedinäitajatest võetakse välja teenusekanalitega seotud halduskulude statistika.
 • Kaie Küngas ja Karl Annus tutvustasid minuomavalitsus.fin.ee veebilehte ja omavalitsuste statistikat.
 • Alar Teras andis edasi info 08.10 toimuva infopäeva kohta.
 • Kutt Kommel tutvustas teenuste koordinaatoritele IMAPS uuringut. Info uuringu kohta on saadetud koordinaatoritele e-postile.
 

Koosolek 9. juunil 2020

 

 • Kutt Kommel andis ülevaate riigiteenused.ee kataloogi täitmise edasijõudmisest.
 • Kutt Kommel tegi ettekande otseste avalike teenuste halduskulude täpsustamise ja ühtlustamisvõimaluste kohta TERE teenustega.
 • Marit Altvälja tegi ettekande teenuste halduskulude käsitlusest Keskkonnaministeeriumi haldusalas.
 • Kutt Kommel andis teada, et kvaliteedinäitajate juhis on kavas terviklikult üle vaadata sügiseks. Rahulolu kogumine on oluline nii riigisiseselt kui SDG kontekstis.
 

Koosolek 14. aprillil 2020

 

 • Kutt Kommel tegi ettekande täpsustustest riigiteenused.ee kataloogi täitmises ja koolituste läbiviimisest teenuseomanikele.
 • Tiina Ellervee ja Erkki Jakobson tegid ülevaate HTMi haldusala teenustest.
 • Teenuste järjepidevuse hoidmisega seotud teemade esmase kaardistuse slaidid on lisatud materjllidele.
 

Koosolek 3. märtsil 2020

 

 • Kutt Kommel esitles teenuste kataloogi andmekoosseisu muudatusi seoses uue sisuhalduse kataloogi ja SDG määruse rakendamisega.
 • Raivo Alla tegi ettekande Teenuste kataloogi artiklivaramul põhineva haldamise kontseptsiooni kohta.
 • Liivi Karpištšenko selgitas Teenuste korraldamise ja teabehalduse aluste (TKTA) määruse muudatusi ja arenguid.
 

Koosolek 11. veebruaril 2020

 

Liivi Karpištšenko esitles muutmisele mineva TKTA määruse muutmise kooskõlastuste ringi ettepanekute kokkuvõtet. Tehti ettepanek, et. Lepiti kokku, et tulevikus oleks ka tugiteenuste mõõtmine ja hindamine kohustuslik. Kooskõlastuskirja vastustesse ja vajadusel ka seletuskirja lisatakse see eesmärgina.

Kutt Kommel esitles teenuste omanike tagasiside küsitluse kokkuvõtet. Küsitluse vastustes toodi olulise asjana välja, et vaja on jagada paremaid praktikaid, kogemusi ja läbi viia teenuste korraldajatele koolitusi. ATN tegi ettepaneku visiooni dokumendi koostamiseks selleks, et täpsustada otseste avalike teenuste kataloogi eesmärki ja teenuste vajadusi ja parandada tervikuna asutuste/valitsemisalade ülest otseste avalike teenuste kordineerimist.

 

Koosolek 10. detsembril 2019

 

Raimo Reiman Riigi Infosüsteemi Ametist rääkis riigiportaali eesti.ee uudistest ja tegemistest. Otsustati, et nõukogu suunab enda asutust ja allasutusi saatma teateid ja dokumente @eesti.ee aadressi kaudu ning teavitama oma teenuste kasutajaid aadressi aktiveerimise eelistest.

Kärt Karus MKMi siseturuosakonnast rääkis Single Digital Gateway (SDG) rakendamise hetkeseisust. Otsustati, et nõukogu liikmed annavad MKMi siseturu osakonnale teada, kui nende valitsemisalas kavandatakse piiriülest andmevahetust ja piiriüleste teenuste pilootprojekte.

 

Koosolek 12. novembril 2019

 

Koosoleku esimese teemana arutleti avalike teenuste nõukogu töökorralduse kohta laekunud tagasisidet. Tagasisidest nähtus, et suurim väärtus nõukogu töös on ühises infoväljas olemine ja parimate praktikate jagamine. Otsustati, et edaspidi võetakse rohkem fookusesse ka otseste avalike teenuste tulemuslikkuse hindamine ja kvaliteedimõõdikud.

Teise teemana tutvustati sündmusteenuste analüüsiprojekti hetkeolukorda ning tutvustati lapse saamise sündmusteenuse tulevikuvisiooni ja prototüüpi. Täpsem info slaididel.

Dokumendid

 

Koosolek 10. septembril 2019

 

Liivi Karpištšenko tegi kokkuvõtte sel suvel kaitstud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli lõputööst, mis käsitles TKTA rakendamist ja selle tulemusi (ettekande slaidid lisatud). Järgnes arutelu. Nõukogu võttis info teadmiseks.

Seejärel rääkis Liivi Karpištšenko TKTA muutmise mitteametliku kooskõlastusringi tulemusena tehtud täiendustest (slaidid lisatud). Toimus arutelu ja nõukogu otsustas info võtta teadmiseks.

Järgmine koosolek toimub 08.10.2019 koos dokumendihaldusnõukoguga ühisseminari vormis Laulasmaal. Kutse ja päevakava saadetakse nõukogu liikmetele eraldi.

 

Koosolek 12. juunil 2019

 

Toomas Saarsen Tartu Ülikoolist tegi ettekande info visualiseerimisest ning selgitas, kuidas lihtsas keeles ja süstematiseeritult juhendeid ning õigusaktidele seletuskirju kirjutada. Järgnes arutelu ning nõukogu võttis info teadmiseks.

Helena Kõrge tegi kokkuvõtte teenuste kataloogi muudatustest ning tutvustas sündmusteenuste analüüsi seisu ja vahetulemeid. 

Janek Rozov tegi ülevaate Digiriigi 2. häkatonist. Ettekande slaidid on lisatud dokumentide alla.

Liivi Karpištšenko tegi ülevaate TKTA määruse muutmise muutmise seisust. 

MKM ITAO lubas saata info SDG (ühtse digivärava määruse) rakendamise kohta nõukogu liikmetele. Info lisatud excelina ka dokumentide alla.

Nõukogu võttis kogu esitatud info teadmiseks.

 

Koosolek 14. mail 2019

 

Maikuu kohtumise esimese teemana tutvustas Enely Prei Kaitseministeeriumist nende infohalduskeskkonda. Järgnes arutelu.

Teise teemana arutati määruse „Teenuste korraldamine ja teabehalduse alused“ muudatusettepanekuid. Otsustati, et MKMi ITAO ja RaMi riigieelarve osakond täiendavad vastavalt eelpool välja toodud ettepanekutele eelnõud ning saadavad uuendatud versiooni eelnõust hiljemalt 3. juuniks ATNi liikmetele tagasiside andmiseks.

Järgmine kohtumine toimub 12. juunil 2019.a.

Dokumendid

 

Koosolek 12. märtsil 2019

 

Märtsikuu avalike teenuste nõukogu arutelu põhiteemaks oli TERE ja TKTA teenuste mõisted, nende ühtlustamine ja sidumine ning riigiteenuste kataloog, sh kataloogi täiendamine TERE teenuskaartidega. Otsustati, et MKMi ITAO ja RaMi riigieelarve osakond arutavad, kuidas siduda TKTA teenuste mõiste TERE mõistete ja praktikaga, nii et tekiks ühtne lähenemine. Samuti vaatavad nad üle kataloogi TERE teenuskaartide piloodi lähteülesande ja edastavad seejärel lähteülesande nõukogu liikmetele tutvumiseks.

Järgmisena tutvustas Helena Lepp teenuse kasutaja jälgija jätkuprojekti. Järgnes arutelu. Otsustati, et MKM saadab täpsema infokirja selle kohta, mida projekt teenuse omanikelt ja infosüsteemidelt nõuab ning potentsiaalse ajakava.

Seejärel arutleti teenuste rahulolu mõõtmise teemal. Otsustati, et oodatakse ära Riigiportaali rahulolu mõõtmise projekti tulemused. Kui projekt paneb aluse heale praktikale, vaadatakse, kas ja kuidas saab seda teistele teenustele laiendada.

Viimasena rääkis Liivi Karpištšenko dokumendihalduri kutsestandardi muutmisest teabehalduriks. Kuna see kutsestandard puudutab ka teenuseid ja protsesse, oodatakse nõukogu liikmetelt sellele tagasisidet.

Järgmine kohtumine toimub 9. aprillil 2019.a.

Dokumendid

 

Koosolek 12. veebruaril 2019

 

Aasta esimene avalike teenuste nõukogu kohtumise avas Raimo Reiman Riigi Infosüsteemi Ametist, kes rääkis @eesti.ee postkasti teenuse lähiaja muudatustest ja edasistest plaanidest. Järgnes arutelu. Otsustati, et nõukogu liikmed edastavad info @eesti.ee postkasti funktsionaalsuste muudatuste kohta oma valitsemisala asutustele.


Seejärel tegid Helena Lepp ja Helena Kõrge ettekande sündmusteenuste analüüsi projektist. Nõukogu võttis info teadmiseks.

Järgmisena tutvustas Janek Rozov teenuse kasutaja teekonna projekti raames tehtud riigiteenuste analüütika töölaua visiooni. Otsustati arutelu jätkata järgmisel koosolekul konkreetsete näidetega.

Liivi Karpištšenko tutvustas juhiste juhise projekti lähteülesannet. Järgnes arutelu.

Viimasena arutleti avalike teenustega rahulolu mõõtmise üle. Otsustati arutelu jätkata järgmisel koosolekul.

Järgmine kohtumine toimub 12. märtsil 2019.a.

Dokumendid

 

Koosolek 11. detsembril 2018

 

Aasta viimase koosoleku avas Helena Lepp MKMist, kes tutvustas sündmusteenuste arendamise tegevuskava. Järgnes arutelu.

Seejärel tegid Helena Lepp ja Janek Rozov ülevaate teenuste kirjeldamisest ja mõõtmisest teenuste kataloogis ning uuest teenuste kataloogi arenduspiloodist. Toimus arutelu.

Järgmisena tutvustas Helena Lepp e-Government Benchmark 2018. aasta uuringu raportit. Nõukogu võttis info teadmiseks.

Viimasena tegi Keir Pool Rahandusministeeriumist ettekande riikliku statistika ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõust. Järgnes arutelu, mille käigus otsustas nõukogu eelnõu osas esitada ühiselt küsimused, ettepanekud ja märkused Rahandusministeeriumile ja Statistikaametile.

Järgmine kohtumine toimub 12. veebruaril 2019.a.


Koosolek 10. oktoobril 2018

 

Avalike teenuste nõukogu oktoobrikuu kohtumise avas Janek Rozov, kes selgitas andmejälgija projekti teenuse maksumuse kujunemist. Nõukogu võttis info teadmiseks.

Liivi Karpištšenko tegi ettekande TKTA määruse rakendamisest, et tuletada nõukogu liikmetele meelde määrusest tulenevaid ülesandeid. Janek Rozov jätkas TKTA temaatikat ja nõukogu liikmed arutlesid teenuste mõõdikute teemal. Lepiti kokku, et teema juurde tullakse tagasi märtsis 2019.a ja pannakse paika edasised sammud.

Viimase teemana tutvustasid Janek Rozov ja Helena Kõrge terviklike teenuste küsimustikku, mida paluti ka nõukogu liikmetel testida.

Järgmine kohtumine toimub 11. detsembril 2018.a.

Koosolek 4. septembril 2018

 

Sügishooaja avalike teenuste nõukogu koosoleku avas Janek Rozov MKMist, kes tegi ülevaate teenuse kasutamise teekonna jälgija projekti edusammudest.

Järgmiseks tutvustas nõukogu liikmetele enda tegemisi vastloodud Innovatsiooni tiimi esindaja Helena Veidenbaum.

Liivi Karpištšenko MKMist tegi ettekande teemal „Mis jääb DHSidesse ja dokumendihalduse roll“. Toimus arutelu.

Enely Prei Kaitseministeeriumist tutvustas nende uut infohaldussüsteemi. Toimus arutelu. 

Nõukogu võttis seni esitatud info teadmiseks. Ettekannete slaidid on lisatud postituse dokumentide alla.

Viimasena tõstatas Janek Rozov vajadust uue infosüsteemi järele teenuste kataloogi jaoks, et ka TERE (tegevuspõhise riigieelarve) teenuste vaade hakkaks seal olema. Otsustati, et teenuse kataloogi edasiarendamist veab MKM.

Järgmine kohtumine toimub 9. oktoobril 2018.a.
 

Koosolek 12. juunil 2018

 

Avalike teenuste nõukogu 12. juuni koosoleku esimeseks teemaks oli teenustepõhine juhtimine, mille alast kogemust jagasid Enely Prei ja Urve Pastarus (slaidi lisatud). Arutleti protsesside mitmekihilisuse üle ning ühine seisukoht oli, et teenusepõhine juhtimine ei tähenda asutuse protsesside ja toimingute juhtimist, vaid selle juhtimist, millise väärtuse klient teenusega saab.

Merilin Truuväärt Riigikantseleist rääkis kahest teenuste arengut toetavast koolitusprogrammist (slaidid lisatud). Nõukogu leidis, et tulevikus võiks avalike teenuste programmi valida mõne asutuste ülese teenuse ja arutati, kuidas määrata siis asutuste osalus (vastutus, ressursid). Võiks tekkida ka jätkuprogramm edasijõudnutele, kus saaks keskenduda sündmusteenustele.

Janek Rozov tutvustas teenuse kasutamise teekonna jälgimise projekti vahepealseid arenguid ja visualiseeritud tulemusi (näited lisatud). Nõukogu liikmed selgitavad välja, kas ja milliste teenuste juures oleks tööriista kasutamiseks vajadus, et projektiga võimalusel liituda.

Järgmine kohtumine toimub 4. septembril 2018.a.

Koosolek 8. mail 2018

 

Avalike teenuste nõukogu koosoleku 8. mail avas Janek Rozov Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, kes pani nõukogu liikmetele südamele, et nad jagaksid nõukogus arutatut ja dokumente oma valitsemisala asutustele, et kõik oleksid ühes infovoos, kus vaja.

Ülle Johanson Siseministeeriumist tutvustas TKTA teenuseid Siseministeeriumi näitel. Järgnes Janek Rozovi ettekanne teenuse kasutamise teekonna jälgimise projektist. Mõlema teema puhul toimus arutelu ning nõukogu võttis esitatud info arvesse.

Tegevuspõhise riigieelarve (TERE) projekti teenuste kaardistamise käigus tekkinud küsimusi ja vastuseid kommenteeris Olga Kuvatova Rahandusministeeriumist. Toimus arutelu ning nõukogu võttis esitatud info arvesse.

Järgmine kohtumine toimub 12.juunil.2018.a.

 

Koosolek 19. aprillil 2018

 

19. aprillil toimus selle aasta neljas avalike teenuste nõukogu koosolek.

Kohtumise avas Alar Teras, kes tutvustas Eesti Keele Instituudi selge sõnumi algatust ja e-käsiraamatu projekti, mille töörühma on oodatud kaasa lööma ka eri asutuste ametnikud.

Janek Rozov tegi ülevaate Korraldava kogu teenuste töörühma seni tehtud tööst avalike teenuste kvaliteedinäitajate osas ning tutvustas teenuse kvaliteedi maatriksi töötabelit. Järgnes arutelu.

Regina Sirendi tutvustas sündmusteenuste arendamise ja disaini kontrollnimekirja, mis võtab arvesse kasutaja eeldatavaid vajadusi ning toetab teenuse omanikku/haldajat teenuse valideerimisel. Toimus arutelu.

Janek Rozov tutvustas MKM ITAO-s koostatud esmast tabelit võimalike sündmusteenuste ja nendega seotud osateenuste kohta. Toimus arutelu ning teema juurde otsustati tagasi tulla 2018.a septembris.

Järgmine kord tuleb nõukogu kokku 8. mail 2018.a.
 

Koosolek 13. märtsil 2018

 

13. märtsil 2018. a oli avalike teenuste nõukogu ja dokumendihaldusnõukogu ühine koosolek.

Toomas Saarsen Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudist tegi ettekande protsessianalüüsi tarkvarade kohta. Arutleti nende rakendamise üle.

Sotsiaalministeeriumi strateegia ja eelarve osakonna nõunik Maris Mälzer jagas kogemusi ministeeriumi valitsemisala teenuste kaardistamise kohta. Toimus arutelu.

Dokumendihaldusnõukogu esimees Liivi Karpištšenko tegi ettekande dokumendihaldussüsteemide kohta ning tutvustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekuid. Ettepanekute peamine eesmärk on luua selgus, milline teave jääb dokumendihaldussüsteemidesse pikemas perspektiivis. Toimus arutelu.

Arutelude lühikokkuvõte ja kokkulepped on fikseeritud koosoleku protokollis.

Järgmine kord tuleb nõukogu kokku 10. aprillil 2018. a.
 

Koosolek 13. veebruaril 2018
 

Kolmas avalike teenuste nõukogu koosseis kogunes 13. veebruaril 2018.

Esimese asjana võeti arutluse alla ja kinnitati nõukogu poolt oluliste otseste avalike teenuste kvaliteedinäitajate esitamise juhis, mille leiab selle postituse ja ka Riigiteenused.ee juhendite alt. Samuti memo TERE ja TKTA koosrakendamise osas, mis on leitav MKMi kodulehelt "Otsesed avalikud teenused".

Seejärel tegi Katrin Hänni lühiülevaate eGovernment benchmark 2017 uuringust (metoodika, esialgsed tulemused) ning tutvustava ettekande avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse direktiivist.

Järgnes Liivi Karpištšenko tutvustav ettekanne infohalduse põhimõtetest. Koosoleku lõpetas Helena Kõrge kiire ülevaade MKM TERE projekti arengutest.

Järgmine koosolek toimub 13. märtsil 2018.

 

Koosolek 10. jaanuaril 2018

 

Avalike teenuste nõukogu teine koosolek toimus 10.01.2018, kus Infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja Janek Rozov tegi avasõnad ning juhatas sisse Mihkel Lauki (AS-st PricewaterhouseCoopers Advisors) ettekande TERE (tegevuspõhine riigieelarve) ja TKTA (teenuste korraldamise ja teabehalduse alused) teenuste seostest. Pärast ettekannet toimus arutelu, mille järgselt lepiti kokku ühine lähenemine TKTA ja TERE teenustele.

Järgnes arutelu teenuste kvaliteedinäitajate juhise osas. Katrin Hänni tegi selle kohta ettekande ning otsustati, et ettepanekuid juhise kohta saab esitada kuni 17.01.2018.a.

Katrin Hänni tutvustas ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi (EL) nr 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste ligipääsetavust.

Arutelude lühikokkuvõte ja kokkulepped on fikseeritud koosoleku protokollis.

Järgmine koosolek toimub 13. veebruaril 2018.

 

Koosolek 13. detsembril 2017

 

Avalike teenuste nõukogu esimene koosolek toimus 13.12.2017, kus side ja riigi infosüsteemide asekantsleri Siim Sikkut tegi avasõnad ning tutvustas nõukogu eesmärki.

Helena Lepp tegi ülevaate nõukogu töökorrast ning toimus arutelu erinevate olemasolevate nõukogude koostööst ning infovahetusest.

Järgnes otseste avalike teenuste kvaliteedinäitajate esitamise juhise arutelu, mille aluseks oli nõukogu liikmetele saadetud juhise kavand. Täiendavaid ettepanekuid juhise kohta sai esitada MKM-ile kuni 22.12.2017.a.

Helena Lepp tutvustas haldusmenetluse seaduses tehtud muudatusi, mis võeti Riigikogus vastu 6.12.2107 ning tutvustas lühidalt Euroopa Komisjoni poolt veetava iga-aastase uuringu eGoverment Benchmark Report 2017 tulemusi.

Arutelude lühikokkuvõte ja kokkulepped on fikseeritud koosoleku protokollis.

Järgmine koosolek toimub 10. jaanuaril 2018.

 
Viimati uuendatud: 22. Oktoober 2020