Sa oled siin

Avalike teenuste nõukogu koosolekud

Avalike teenuste nõukogu tegutseb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures juures alaliselt, et toetada MKM-i avalike teenuste arengu koordineerimisel. Loe lisa avalike teenuste lehelt.

 

Koosolek 10. oktoober 2018

 

Avalike teenuste nõukogu oktoobrikuu kohtumise avas Janek Rozov, kes selgitas andmejälgija projekti teenuse maksumuse kujunemist. Nõukogu võttis info teadmiseks.

Liivi Karpištšenko tegi ettekande TKTA määruse rakendamisest, et tuletada nõukogu liikmetele meelde määrusest tulenevaid ülesandeid. Janek Rozov jätkas TKTA temaatikat ja nõukogu liikmed arutlesid teenuste mõõdikute teemal. Lepiti kokku, et teema juurde tullakse tagasi märtsis 2019.a ja pannakse paika edasised sammud.

Viimase teemana tutvustasid Janek Rozov ja Helena Kõrge terviklike teenuste küsimustikku, mida paluti ka nõukogu liikmetel testida.

Järgmine kohtumine toimub 13. novembril 2018.a.

Koosolek 4. september 2018

 

Sügishooaja avalike teenuste nõukogu koosoleku avas Janek Rozov MKMist, kes tegi ülevaate teenuse kasutamise teekonna jälgija projekti edusammudest.

Järgmiseks tutvustas nõukogu liikmetele enda tegemisi vastloodud Innovatsiooni tiimi esindaja Helena Veidenbaum.

Liivi Karpištšenko MKMist tegi ettekande teemal „Mis jääb DHSidesse ja dokumendihalduse roll“. Toimus arutelu.

Enely Prei Kaitseministeeriumist tutvustas nende uut infohaldussüsteemi. Toimus arutelu. 

Nõukogu võttis seni esitatud info teadmiseks. Ettekannete slaidid on lisatud postituse dokumentide alla.

Viimasena tõstatas Janek Rozov vajadust uue infosüsteemi järele teenuste kataloogi jaoks, et ka TERE (tegevuspõhise riigieelarve) teenuste vaade hakkaks seal olema. Otsustati, et teenuse kataloogi edasiarendamist veab MKM.

Järgmine kohtumine toimub 9. oktoobril 2018.a.
 

Koosolek 12. juunil 2018

 

Avalike teenuste nõukogu 12. juuni koosoleku esimeseks teemaks oli teenustepõhine juhtimine, mille alast kogemust jagasid Enely Prei ja Urve Pastarus (slaidi lisatud). Arutleti protsesside mitmekihilisuse üle ning ühine seisukoht oli, et teenusepõhine juhtimine ei tähenda asutuse protsesside ja toimingute juhtimist, vaid selle juhtimist, millise väärtuse klient teenusega saab.

Merilin Truuväärt Riigikantseleist rääkis kahest teenuste arengut toetavast koolitusprogrammist (slaidid lisatud). Nõukogu leidis, et tulevikus võiks avalike teenuste programmi valida mõne asutuste ülese teenuse ja arutati, kuidas määrata siis asutuste osalus (vastutus, ressursid). Võiks tekkida ka jätkuprogramm edasijõudnutele, kus saaks keskenduda sündmusteenustele.

Janek Rozov tutvustas teenuse kasutamise teekonna jälgimise projekti vahepealseid arenguid ja visualiseeritud tulemusi (näited lisatud). Nõukogu liikmed selgitavad välja, kas ja milliste teenuste juures oleks tööriista kasutamiseks vajadus, et projektiga võimalusel liituda.

Järgmine kohtumine toimub 4. septembril 2018.a.

Koosolek 8. mail 2018

 

Avalike teenuste nõukogu koosoleku 8. mail avas Janek Rozov Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, kes pani nõukogu liikmetele südamele, et nad jagaksid nõukogus arutatut ja dokumente oma valitsemisala asutustele, et kõik oleksid ühes infovoos, kus vaja.

Ülle Johanson Siseministeeriumist tutvustas TKTA teenuseid Siseministeeriumi näitel. Järgnes Janek Rozovi ettekanne teenuse kasutamise teekonna jälgimise projektist. Mõlema teema puhul toimus arutelu ning nõukogu võttis esitatud info arvesse.

Tegevuspõhise riigieelarve (TERE) projekti teenuste kaardistamise käigus tekkinud küsimusi ja vastuseid kommenteeris Olga Kuvatova Rahandusministeeriumist. Toimus arutelu ning nõukogu võttis esitatud info arvesse.

Järgmine kohtumine toimub 12.juunil.2018.a.

 

Koosolek 19. aprillil 2018

 

19. aprillil toimus selle aasta neljas avalike teenuste nõukogu koosolek.

Kohtumise avas Alar Teras, kes tutvustas Eesti Keele Instituudi selge sõnumi algatust ja e-käsiraamatu projekti, mille töörühma on oodatud kaasa lööma ka eri asutuste ametnikud.

Janek Rozov tegi ülevaate Korraldava kogu teenuste töörühma seni tehtud tööst avalike teenuste kvaliteedinäitajate osas ning tutvustas teenuse kvaliteedi maatriksi töötabelit. Järgnes arutelu.

Regina Sirendi tutvustas sündmusteenuste arendamise ja disaini kontrollnimekirja, mis võtab arvesse kasutaja eeldatavaid vajadusi ning toetab teenuse omanikku/haldajat teenuse valideerimisel. Toimus arutelu.

Janek Rozov tutvustas MKM ITAO-s koostatud esmast tabelit võimalike sündmusteenuste ja nendega seotud osateenuste kohta. Toimus arutelu ning teema juurde otsustati tagasi tulla 2018.a septembris.

Järgmine kord tuleb nõukogu kokku 8. mail 2018.a.
 

Koosolek 13. märtsil 2018

 

13. märtsil 2018. a oli avalike teenuste nõukogu ja dokumendihaldusnõukogu ühine koosolek.

Toomas Saarsen Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudist tegi ettekande protsessianalüüsi tarkvarade kohta. Arutleti nende rakendamise üle.

Sotsiaalministeeriumi strateegia ja eelarve osakonna nõunik Maris Mälzer jagas kogemusi ministeeriumi valitsemisala teenuste kaardistamise kohta. Toimus arutelu.

Dokumendihaldusnõukogu esimees Liivi Karpištšenko tegi ettekande dokumendihaldussüsteemide kohta ning tutvustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekuid. Ettepanekute peamine eesmärk on luua selgus, milline teave jääb dokumendihaldussüsteemidesse pikemas perspektiivis. Toimus arutelu.

Arutelude lühikokkuvõte ja kokkulepped on fikseeritud koosoleku protokollis.

Järgmine kord tuleb nõukogu kokku 10. aprillil 2018. a.
 

Koosolek 13. veebruaril 2018
 

Kolmas avalike teenuste nõukogu koosseis kogunes 13. veebruaril 2018.

Esimese asjana võeti arutluse alla ja kinnitati nõukogu poolt oluliste otseste avalike teenuste kvaliteedinäitajate esitamise juhis, mille leiab selle postituse ja ka Riigiteenused.ee juhendite alt. Samuti memo TERE ja TKTA koosrakendamise osas, mis on leitav MKMi kodulehelt "Otsesed avalikud teenused".

Seejärel tegi Katrin Hänni lühiülevaate eGovernment benchmark 2017 uuringust (metoodika, esialgsed tulemused) ning tutvustava ettekande avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse direktiivist.

Järgnes Liivi Karpištšenko tutvustav ettekanne infohalduse põhimõtetest. Koosoleku lõpetas Helena Kõrge kiire ülevaade MKM TERE projekti arengutest.

Järgmine koosolek toimub 13. märtsil 2018.

 

Koosolek 10. jaanuaril 2018

 

Avalike teenuste nõukogu teine koosolek toimus 10.01.2018, kus Infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja Janek Rozov tegi avasõnad ning juhatas sisse Mihkel Lauki (AS-st PricewaterhouseCoopers Advisors) ettekande TERE (tegevuspõhine riigieelarve) ja TKTA (teenuste korraldamise ja teabehalduse alused) teenuste seostest. Pärast ettekannet toimus arutelu, mille järgselt lepiti kokku ühine lähenemine TKTA ja TERE teenustele.

Järgnes arutelu teenuste kvaliteedinäitajate juhise osas. Katrin Hänni tegi selle kohta ettekande ning otsustati, et ettepanekuid juhise kohta saab esitada kuni 17.01.2018.a.

Katrin Hänni tutvustas ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi (EL) nr 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste ligipääsetavust.

Arutelude lühikokkuvõte ja kokkulepped on fikseeritud koosoleku protokollis.

Järgmine koosolek toimub 13. veebruaril 2018.

 

Koosolek 13. detsembril 2017

 

Avalike teenuste nõukogu esimene koosolek toimus 13.12.2017, kus side ja riigi infosüsteemide asekantsleri Siim Sikkut tegi avasõnad ning tutvustas nõukogu eesmärki.

Helena Lepp tegi ülevaate nõukogu töökorrast ning toimus arutelu erinevate olemasolevate nõukogude koostööst ning infovahetusest.

Järgnes otseste avalike teenuste kvaliteedinäitajate esitamise juhise arutelu, mille aluseks oli nõukogu liikmetele saadetud juhise kavand. Täiendavaid ettepanekuid juhise kohta sai esitada MKM-ile kuni 22.12.2017.a.

Helena Lepp tutvustas haldusmenetluse seaduses tehtud muudatusi, mis võeti Riigikogus vastu 6.12.2107 ning tutvustas lühidalt Euroopa Komisjoni poolt veetava iga-aastase uuringu eGoverment Benchmark Report 2017 tulemusi.

Arutelude lühikokkuvõte ja kokkulepped on fikseeritud koosoleku protokollis.

Järgmine koosolek toimub 10. jaanuaril 2018.

 
Viimati uuendatud: 19. Oktoober 2018