A A A

Neljapäev, 17. aprill 2014 09:55

EST ENG

Prindi

Turujärelevalve

Turujärelevalve on ametite ja inspektsioonide riiklik järelevalvealane tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada turule lastud tootest või osutatavast teenustest tulenevat ohtu inimese tervisele ja varale. Turujärelevalvega kaitstakse nii tarbijate, töötajate kui muude toodete ja teenuste kasutajate huve, samuti tootjaid, levitajaid ja teenuse osutajaid ebaausa konkurentsi eest. Turujärelevalve korraldamise alused on sätestatud toote nõuetele vastavuse seaduses. Ühenduse ühtlustamise õigusaktidega hõlmatud toodete turujärelevalve raamistik on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93.

Turujärelevalveasutused ministeeriumide valitsemisalade lõikes:

 

Ülalloetletud asutused rakendavad abinõusid, et tooted lastakse turule ja võetakse kasutusele vaid juhul, kui nad õigesti ehitatud, paigaldatud ja hooldatud kujul ning sihipärasel kasutusel ei ohusta inimeste tervist ja vara. Teenuse osutamisel ei tohi teenuse osutamise viis, selleks kasutatav toode või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave ohustada inimese tervist.

Turujärelevalves on oluline roll ka Maksu- ja Tolliametil, kellega koostöös saavad turujärelevalveasutused takistada nõuetele mittevastavate toodete jõudmist Euroopa Liidu siseturule.

Tutvu ka:

"Turujärelevalve institutsionaalne strateegia 2003" (inglise keeles).

Turujärelevalve programm 2014

Turujärelevalve programm 2013

Turujärelevalve programm 2012

Turujärelevalve programm 2011