A A A

Kolmapäev, 23. aprill 2014 14:09

EST ENG

Prindi

Riigi tugipakett eksportivate ettevõtete finantseerimiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on välja töötatud riigi tugipakett eksportivate ettevõtete finantseerimiseks kogumahus 6,1 miljardit krooni.

Tugipaketis välja pakutud viis abimeedet on mõeldud Eesti eksportivate ettevõtete finantseerimisprobleemide leevendamiseks. Toetust saavad taotleda töötleva tööstuse, ehituse, hulgi- ja jaekaubanduse, transpordi ja side, majutuse, toitlustuse ja äriteeninduse valdkonnas tegutsevad ettevõtted. Toetust ei saa taotleda põllumajanduses, jahinduses, metsamajanduses, kalanduses, kinnisvara alal, finants- või riigisektoris tegutsevad ettevõtted. Maksimaalne laenusumma ühele ettevõttele võiks olla 30 miljonit krooni ning ekspordi osakaal ettevõtte käibest peaks olema vähemalt 20%.
Riigi tugipaketi peamised põhimõtted on:
  • Leevendab finantseerimise probleeme, ärilised riskid jäävad ettevõtjate kanda
  • Abi ainult jätkusuutlikele ettevõtetele, vaadatakse iga ettevõtet eraldi
  • Sihtgrupiks eksportivad ettevõtted
  • Kannatlikum raha, kuid mitte tasuta
  • Eelkõige finantseerimistehing, mitte kulu
  • Riigi sekkumine on ajutine, väljumine on ette planeeritud
  • Sekkumine peab olema piisav, et sel oleks makromajanduslik mõju
Tugipaketi viis meedet:
  1. Kredexi olemasolevate laenukäenduste mahtusid suurendatakse 800 miljoni  krooni pealt 1,5  miljardini, mis aitab garanteerida täiendavaid laene, mida ilma Kredexi garantiita ei väljastataks või väljastataks ettevõtjale oluliselt raskematel tingimustel (allolevas tabelis meede A). Samuti kaob senikehtinud ettevõtete suuruse piirang, nii et nüüd on ka suurettevõtetel (250 ja rohkem töötajat) võimalus taotleda laenudele riigi käendust. Suuremas mahus laenutagatised aitavad ettevõtjatel saada lihtsamini nii käibe- kui investeerimislaenu. See aga omakorda aitab jätkata äritegevusega ning lihtsustab investeeringuid tootmise ümberkorraldamisse. Seetõttu on seadusemuudatusel otsene positiivne mõju töökohtade säilitamisele ja loomisele ning aitab kaasa surutisest väljumisele.
Valitsuses on meetme jõustamiseks vajalik Ettevõtluse toetamise ja laenude tagamise seadus heaks kiidetud, seaduse peab vastu võtma ka Riigikogu. Eeldatavasti jõuab Riigikogu selle vastu võtta aprilli lõpuks.
 
2. Veebruaris kiitis valitsus heaks 400 miljoni  krooni eraldamise Kredexi uue paindliku omakapitalilaenu meetme jaoks (allolevas tabelis meede D). See on mõeldud ettevõtetele, kelle omafinantseeringu määr jääb panga silmis liiga madalaks. Kuna omakapitalilaen parandab ettevõtte finantsseisu, aitab see eeldatavalt kaasata ettevõtetesse täiendavat ressurssi kommertspankadest ligi 900 miljonit ehk selle meetme kogumõju on 1,3 miljardit.  Märtsi lõpust on KredExis see meede avatud.
 
3. Veebruaris kiitis valitsus heaks ka krediidiliini pankadele (allolevas tabelis meede E), mille puhul riik eraldab 400 miljonit krooni, Kredex laenab (Euroopa Investeerimispanga sarnaselt organisatsioonilt) juurde võimenduseks 800 miljonit ning pakub seega soodsama intressiga krediiti erapankadele ettevõtetel edasilaenamiseks 1,2 miljardi ulatuses.  Loodetavasti jõustub see meede enne suve.
 
4. Märtsis kiitis valitsus heaks täiendava 400 miljoni kroonise meetme (allolevas tabelis meede C), kus Kredex pakuks projekti- ja ettevõttepõhiselt pankadele soodsamatel tingimustel laenu.  Sellega luuakse võimalus eraldada pankadele pikaajalist ressurssi konkreetsete üksikute projektide finantseerimiseks, kuna praegu mõjub pikaajalise rahapakkumise puudumine suuremahuliste investeerimisprojektide elluviimisele negatiivselt. Samuti läheb ettevõtetel vaja ajutisi täiendavaid käibevahendeid tarnetähtaegade lühendamise, faktooring- ja krediidilimiitide kahanemise jms tõttu. Vastava lepingu sõlmimisel ettevõtjaga eraldatakse pangale konkreetsest vajadusest lähtuv ressurss. Pank võtab ettevõtja riski, vajadusel lisatakse eraldi KredExi tavapärane tagatis ettevõtte riski katmiseks. Laenu on vaja pigem keskmise suurusega eksportivatele ettevõtetele, kel on piisav sotsiaalne ja majanduslik mõju. Seetõttu peaks võimalik laenusumma küündima vähemalt 30 mln kroonini ettevõtte kohta. KredEx peaks olema valmis ettevõtete taotlusi vastu võtma hiljemalt suve alguses.
 
5.  Pikaajaliste suuremahuliste ekspordigarantiide andmiseks luuakse KredExi alla uus eraõiguslik krediidikindlustusselts. Samuti tõstetakse garantiide limiiti 1  miljardilt 3 miljardi  kroonini (allolevas tabelis meede B). Riik paneb sellesse seltsi 500 miljonit kapitali. Selle meetme jõustamine sõltub sellest, kui kiiresti menetleb Riigikogu Ettevõtete riikliku garanteerimise seaduse eelnõu (see jõuab lähiajal valitsusse) ning kui kiiresti saab nende garantiide andmiseks KredExi alla loodav eraõiguslik krediidikindlustusselts Finantsinspektsioonilt tegevusloa. Reaalne on nende tegevustega valmis saada sügisel 2009.
 
Riigi tugipakett eksportivatele ettevõtetele

Meede
Meetme suurus, mln kr
Riigi-poolne panus, mln kr
Rahaline kate
Abi saavate  ettevõtete arv (sulgudes keskmine summa ühele ettevõttele)
Hõive
Ekspordi maht, mln kr
Sotsiaal-, ja tulumaks 2009, mln kr
A. Laenukäenduste limiidi suurendamine 700 mln krooni võrra
(800 mln-lt kroonilt 1,5 mlrd kroonini)
1167
0
Ei vaja täiendavaid rahalisi vahendeid
350 väikest ettevõtet (2 mln käendust/3,3 mln laenu)
2800
3442
 
B. Ekspordigarantiide limiidi suurendamine 2mlrd krooni võrra
(1 mlrd-lt 3 mlrd-ni)
2000
500
200 mln ERDF
200 mln RE-st (finatseerimis-tehing)
100 mln KredExilt
550 (3,5 mln)
24200
14522
 
C. Pikaajaline laen koostöös pankadega
400
400
1,2 mlrd
ERDF-st
30 keskmist või suurt ettevõtet (12,5 mln)
4770
2179
 
D. Omakapitali  laen
1333
400
200 (6 mln)
8800
5281
 
E. Krediidiliin pankadele koos riigi garantiiga
1200
400
200 (6 mln)
8800
5281
 
Kokku
6100
1700
 
1330
49370
30705
3437