A A A

Kolmapäev, 23. aprill 2014 14:10

EST ENG

Prindi

Eesti Riiklik Turismiarengukava 2014-2020

Eesti riiklik turismiarengukava aastateks 2014–2020 kinnitati Riigikogu poolt 15.11.2013.a.

Eesti riiklik turismiarengukava 2014–2020 töötati välja seoses „Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007–2013“ uuendamise vajadusega ning see on kaasajastatud jätkuprogramm varasemale turismiarengukavale, mis kinnitati Riigikogus 22. novembril 2006.a. Turism täidab olulist rolli Eesti üldises majandusarengus, andes koos kaudsete mõjudega 6,3% Eesti sisemajanduse koguproduktist. Turismisektor moodustab olulise osa ka teenuste ekspordist (2012. a 29%), samuti on turismi roll kogu ekspordis märkimisväärne (7,4%). Aastatel 2007–2013 suunati turismi arendamisse u 200 miljonit eurot. Loodud või uuendatud on paljud turismiatraktsioonid, nt Meremuuseum, Tallinna Teletorn, AHHAA-keskus Tartus jt. Eestit külastavate turistide arv on suurem kui kunagi varem, välisturistide ööbimiste arv ületas 3,8 mln 2012.a. Eesti tuntus reisisihtkohana on jõudsalt suurenemas ja maine paranemas.
 
Arengukava eesmärk on tagada Eesti konkurentsivõime ja rahvusvaheline atraktiivsus turismisihtkohana. Strateegilisteks tegevussuundadeks on Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine (sh siseturismi edendamine), turismiinfo juhtimine, turismitoodete arenduse juhtimine, turismi arenguvõimaluste seire, rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide arendamine, rahvusvaheliste sündmuste korraldamise toetamine ning piirkondlike turismisihtkohtade arendamine. Arengukava läbivaks põhimõtteks on lähtumine külastaja teekonnast, mille kohaselt peab külastuselamus olema kvaliteetne, külalislahke ja turvaline ning igas vanuses ja erivajadustega inimestele ligipääsetav. Senisest suuremat tähelepanu pööratakse ka teenuste disainile. Eristumaks teistest sihtkohtadest tuleb leida uuenduslikke viise toodete arendamisel, kvaliteedi ja klienditeeninduse parendamisel. Uuel perioodil keskendutakse juba tehtud investeeringute jätkusuutlikkuse tagamisele ning loodud külastusobjektide vahel suurema sünergia tekitamisele. Selleks arendatakse kõiki Eesti piirkondi terviklikult, sidudes olemasolevad turismitooted ühtseks tervikuks ja arendades välja turismitaristu, mis vastavad erinevate sihtrühmade ootustele ja vajadustele.

Arengukavas ettenähtud tegevuste elluviimine tagab Eesti turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu, suurendab Eesti tuntust reisisihina, suurendab turistide arvu (aastaks 2020 kasvaks prognoosi kohaselt välisturistide ööbimiste arv ligikaudu kolmandiku võrra 5 miljonini ning siseturistide arv kasvaks veerandiku võrra ligi 2,1 miljonini, võrreldes 2012.a tasemega) ning turismiteenuste eksporditulu (prognoosi kohaselt kasvab eksporditulu kolmandiku võrra kuni 1,6 miljardi euroni, võrreldes 2012.a tasemega), toob siseriiklikult kaasa kõigi piirkondade turismiettevõtete jätkusuutlikkuse kasvu ning pakutavate toodete ja teenuste ühtlase kvaliteedi.

Arengukava maksumuseks kujuneb hinnanguliselt 123 mln eurot (SF+RE).

Arengukava materjalid on kättesaadavad siin:

Riigikogu otsus

Arengukava tekst